China Travel Looking at the ASEAN market

China Travel Looking at the ASEAN market

(2012-03-18, about 50 travel agencies in Nanning) Chinese provinces, municipalities and delegations consisting of inspection in Vietnam tourist routes, trying to take advantage of the Road in Guangxi, opening up the tourism market in China – Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Guangxi Tourism department statistics show that in 2011, Guangxi tourists more than 160 million people, total tourism income for the first time 突破千亿元 yuan. Among them, the border Quest tour, the North Bay leisure cross-border travel and other travel routes, by the national favored by tourists and inbound tourists ASEAN countries, up to 849,400 passengers, an increase of 31.65%, accounting for almost half the number of foreign tourists.

Increasingly smooth cross-border traffic routes between China and ASEAN tourism market development to facilitate. It is reported that, once for any reason suspended the North Sea – Vietnam Halong Bay cross-sea tourism routes will resume service in the first half of this year. At present, the cruise ship detection to resume service preparations are being stepped up in the. Official to be within 2 years, the route extended to Vietnam in the southern city; the next three to five years, extended to the ASEAN countries, the major coastal city.

QQ: 1,779,642,876
E-MAIL: 1779642876@qq.com
Yi-Zhan Travel, Vietnam train travel line (the collection of tourists)

中国旅行社 放眼亚细安市场

(2012-03-18,南宁)中国各省、市约50家旅行社组成的考察团在越南考察旅游线路,欲借道广西,开辟中国—东盟(亚细安)旅游市场。

  广西旅游部门的统计数据显示,2011年,广西共接待游客逾1.6亿人次,旅游总收入,首次突破千亿元人民币。其中,边关探秘游、北部湾休闲度假跨国游等旅游线路,深受各国游客青睐,东盟国家入境旅游者,达84.94万人次,同比增长31.65%,占全部外国旅游者人数近五成。

  日益通畅的跨境交通线路,为中国与东盟旅游市场开拓提供便利。据悉,一度因故停航的“中国北海—越南下龙湾”跨国海上旅游航线,将于今年上半年复航。目前,游轮检测等相关复航准备工作,正在加紧进行中。官方拟在2年内,将该航线,延伸至越南中、南部城市;未来三至五年,延伸至东盟各国的主要滨海城市。

QQ: 1779642876
E-MAIL: 1779642876@qq.com
Yi-Zhan 国旅,越南火车游线(代收游客)

中國旅行社 放眼亞細安市場

(2012-03-18,南寧)中國各省、市約50家旅行社組成的考察團在越南考察旅遊線路,欲借道廣西,開闢中國—東盟(亞細安)旅遊市場。

廣西旅遊部門的統計數據顯示,2011年,廣西共接待遊客逾1.6億人次,旅遊總收入,首次突破千億元人民幣。其中,邊關探秘遊、北部灣休閒度假跨國遊等旅遊線路,深受各國遊客青睞,東盟國家入境旅遊者,達84.94萬人次,同比增長31.65%,佔全部外國旅遊者人數近五成。

日益通暢的跨境交通線路,為中國與東盟旅遊市場開拓提供便利。據悉,一度因故停航的“中國北海—越南下龍灣”跨國海上旅遊航線,將於今年上半年復航。目前,遊輪檢測等相關復航準備工作,正在加緊進行中。官方擬在2年內,將該航線,延伸至越南中、南部城市;未來三至五年,延伸至東盟各國的主要濱海城市。

QQ: 1779642876
E-MAIL: 1779642876@qq.com
Yi-Zhan 國旅,越南火車遊線(代收遊客)

Trung Quốc Du lịch Nhìn vào thị trường ASEAN

(2012/03/18, khoảng 50 cơ quan du lịch Nam Ninh) tỉnh của Trung Quốc, thành phố và đoàn đại biểu bao gồm kiểm tra các tuyến đường du lịch Việt Nam, cố gắng để tận dụng lợi thế của đường ở Quảng Tây, việc mở cửa các thị trường du lịch tại Trung Quốc – Hiệp hội Đông Nam Châu Á Quốc (ASEAN).

Quảng Tây Du lịch bộ phận thống kê cho thấy trong năm 2011, Quảng Tây du khách hơn 160 triệu người, tổng thu nhập du lịch lần đầu tiên 突破千亿元 nhân dân tệ. Trong số đó, Quest các tour du lịch biên giới, Vịnh Bắc giải trí qua biên giới du lịch và các tuyến du lịch khác của quốc gia ưa chuộng của khách du lịch và khách du lịch các nước ASEAN, đến 849.400 hành khách, tăng 31,65%, chiếm số lượng của gần một nửa du khách nước ngoài.

Ngày càng trơn tru các tuyến giao thông xuyên biên giới giữa Trung Quốc và ASEAN phát triển thị trường du lịch để tạo điều kiện thuận lợi. Đó là thông báo rằng, một lần vì lý do nào treo biển Bắc – Việt Nam Vịnh Hạ Long qua các tuyến đường du lịch biển sẽ tiếp tục dịch vụ trong nửa đầu năm nay. Hiện nay, phát hiện tàu du lịch để tiếp tục chuẩn bị dịch vụ đang được tăng cường trong. Chính thức trong vòng 2 năm, các tuyến đường mở rộng cho Việt Nam tại thành phố phía Nam; 3-5 năm tới, mở rộng cho các nước ASEAN, các thành phố lớn ven biển.

QQ: 1779642876
E-MAIL: 1779642876@qq.com
Yi-Zhan du lịch, tàu du lịch Việt Nam dòng (bộ sưu tập của khách du lịch)