拉脱维亚有关网址:

拉脱维亚有关网址:

 总统府

 http://www.president.lv/

 议会

 http://www.saeima.lv/

 政府

 http://www.mk.gov.lv/

 外交部

 http://www.am.gov.lv/

 国防部

 http://www.mod.gov.lv/

 经济部

 http://www.em.gov.lv/

 财政部

 http://www.fm.gov.lv/

 内务部

 http://www.iem.gov.lv/

 教育与科学部

 http://www.izm.gov.lv/

 文化部

 http://www.km.gov.lv/

 福利部

 http://www.lm.gov.lv/

 交通部

 http://www.sam.gov.lv/

 司法部

 http://www.tm.gov.lv/

 环境部

 http://www.varam.gov.lv/

 农业部

 http://www.zm.gov.lv/

 入籍事务管理局

 http://www.np.gov.lv/

 国家旅游发展署

 http://www.tava.gov.lv/

 http://www.latviatourism.ly/

 拉里加国际机场

 http://www.riga-airport.com/

 拉国籍与移民事务总局

 http://www.pmlp.gov.lv/(拉文)

 http://www.ocma.gov.lv/(英文)

 拉户籍登记处

 http://www.ir.gov.lv/

 拉警察总署

 http://www.pd.gov.lv/

 拉边防局

 http://www.rs.gov.lv/

 拉发展署

 http://www.ida.gov.lv/eng/

 118查询台

 http://118.lv/118/

 拉脱维亚通讯社

 http://www.leta2000.com

 里加市政府

 http://www.rcc.lv

 拉脱维亚银行

 http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

 拉英-英拉字典

 http://dictionary.site.lv/dictionary/

 拉脱维亚地图

 http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

 拉脱维亚电信

 http://www.lattelekom.lv/

其他值得注意的问题

 2003年5月17日,拉脱维亚成立外国人服务中心,受理居留许可和签证的申请、咨询和投诉。地址:I J. Alunana Street, Riga。电话00371-7219639。工作时间:周一9:00-19:00,周二 9:00-I6:30,周三10:00-16:30,周四9:00-19:00,周五9:00-16:30。

 拉脱维亚的银行和外币兑换点拒绝接收褶皱、磨损、褪色或污染的美元等外币,即使写有很小的字迹也会被拒收,或者打折扣兑换成拉特。24 小时兑换店Marika,地址:14 Basteja bulv,或14 Marijas iela,或30 Brivibas iela (三个分店)。

 拉脱维亚电压为220V,50HZ,使用欧洲制式圆头两项插头。

 拉脱维亚时间为格林危治时间(GMT) +2小时,冬令时为格林危治时间(GMT) +3小时。10月26日开始实行冬令时。正常时间为北京时间-5小时,冬令时为北京时间-6小时。

 里加和拉脱维亚其他主要城市广泛应用ATM自动提款机。网吧上网和传真服务便捷。

 简单实用的拉语:见面打招呼一Sveiki,你好一Labdien,是一la,不一Nee,再见一Uzredzesanos,请一Ludzu, 谢谢一Paldies,价格是多少?一Cik tas maksa? 对不起一Atvainojiet,旅馆一Viesnica,牛奶一Piens,面包一Maize,水Udens,肉Gala,水果一Augli,蔬菜一Darzeni

 拉脱维亚的调频广播电视台:

 FMI00.5: BBC, 24小时英语节目

 FM 103.7:古典音乐

 FM90.7:拉脱维亚国家广播一台,每天20:00-20:30播英语拉脱维亚新闻。

 FM100: PIK电台,俄罗斯音乐

 拉脱维亚的电视台:

 Baltcom电视台:www.baltcom.lv

 拉脱维亚独立电视台:(LNT):www.lnt.lv

 LTV1台和2台(国家电视台):www.ltv.lv

 TV3: www.tv3.lv

 TV5: www.tv5.lv

 拉脱维亚特产:

 玻珀装饰品,身着民族服装的偶人,拉脱维亚亚麻织物,里加黑药酒(Riga Black Balsam),熏鱼,纯毛手工围巾、帽子、袜子,皮面记事本,皮钱包,皮盒子等。

1779642876@qq.com
1779642876@qq.com

Latvia the Web:

Presidential palace

http://www.president.lv/

Parliament

http://www.saeima.lv/

Government

http://www.mk.gov.lv/

Ministry of Foreign Affairs

http://www.am.gov.lv/

Department of Defense

http://www.mod.gov.lv/

Ministry of Economic Affairs

http://www.em.gov.lv/

Ministry of Finance

http://www.fm.gov.lv/

Ministry of the Interior

http://www.iem.gov.lv/

Ministry of Education and Science

http://www.izm.gov.lv/

Ministry of Culture

http://www.km.gov.lv/

Welfare

http://www.lm.gov.lv/

Ministry of

http://www.sam.gov.lv/

Department of Justice

http://www.tm.gov.lv/

Ministry of Environment

http://www.varam.gov.lv/

Ministry of Agriculture

http://www.zm.gov.lv/

Naturalization Services Authority

http://www.np.gov.lv/

State Tourism Development Agency

http://www.tava.gov.lv/

http://www.latviatourism.ly/

La Lijia International Airport

http://www.riga-airport.com/

Pull Nationality and Immigration Office

http://www.pmlp.gov.lv/ (Lavin)

http://www.ocma.gov.lv/ (English)

Pull the Registry Office

http://www.ir.gov.lv/

La Police Department

http://www.pd.gov.lv/

Pull the Border

http://www.rs.gov.lv/

Pull Development Agency

http://www.ida.gov.lv/eng/

118 query sets

http://118.lv/118/

Latvian news agency

http://www.leta2000.com

Riga City

http://www.rcc.lv

Bank of Latvia

http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

Pull-British – British Latin dictionary

http://dictionary.site.lv/dictionary/

Map of Latvia

http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

Latvia Telecom

http://www.lattelekom.lv/

Other notable problems

May 17, 2003, Latvia established Service Center for Foreigners, receiving a residence permit and visa applications, inquiries and complaints. Address: I J. Alunana Street, Riga. Phone 00371-7219639. Working hours: Monday 9:00-19:00, Tuesday 9:00-I6: 30, Wednesday 10:00-16:30, Thursday 9:00-19:00, Friday 9:00-16:30.

Latvia’s banks and currency exchange points rejected by the folds, worn, faded or pollution of dollars and other foreign currency, even if written with a very small writing will be rejected, or compromised converted into lats. 24 hours Exchange store Marika, Address: 14 Basteja bulv, or 14 Marijas iela, or 30 Brivibas iela (three branches).

Latvia voltage of 220V, 50HZ, round two with the European standard plug.

Time for risk governance Green Latvia Time (GMT) +2 hours, winter time when Green-risk rule (GMT) +3 hours. October 26, when the introduction of winter. Normal times are GMT -5 hours, -6 hours GMT when winter.

Latvia, Riga and other major cities widely used ATM machines. Convenient Internet access and fax services.

Simple and practical pull language: greeting a Sveiki, hello a Labdien, a la, different Nee, goodbye one Uzredzesanos, please a Ludzu, thank you a Paldies, price? A Cik tas maksa? Sorry a Atvainojiet, hotel a Viesnica, milk a Piens, bread and a Maize, water Udens, meat Gala, fruit a Augli, vegetables, a Darzeni

FM radio stations in Latvia:

FMI00.5: BBC, 24 hours of English programming

FM 103.7: Classical Music

FM90.7: Latvian National Radio and a daily 20:00-20:30 Latvian news broadcast in English.

FM100: PIK radio, Russian music

Latvian Television:

Baltcom Television: www.baltcom.lv

Latvian Independent Television: (LNT): www.lnt.lv

LTV1 units and 2 (state television): www.ltv.lv

TV3: www.tv3.lv

TV5: www.tv5.lv

Latvia specialty:

Glass amber ornaments, dolls dressed in national costumes, linen Latvia, Riga Black Liquor (Riga Black Balsam), smoked fish, handmade wool scarves, hats, socks, leather notepad, leather purses, leather boxes and so on.

1779642876@qq.com
1779642876@qq.com

Latvija Web:

Prezidenta pils

http://www.president.lv/

Parlaments

http://www.saeima.lv/

Valdība

http://www.mk.gov.lv/

Ārlietu ministrija

http://www.am.gov.lv/

Department of Defense

http://www.mod.gov.lv/

Ekonomikas lietu ministrija

http://www.em.gov.lv/

Finanšu ministrija

http://www.fm.gov.lv/

Iekšlietu ministrija

http://www.iem.gov.lv/

LR Izglītības un zinātnes

http://www.izm.gov.lv/

Kultūras ministrija

http://www.km.gov.lv/

Labklājība

http://www.lm.gov.lv/

Ministrija

http://www.sam.gov.lv/

Tieslietu departaments

http://www.tm.gov.lv/

Vides ministrija

http://www.varam.gov.lv/

Zemkopības ministrija

http://www.zm.gov.lv/

Naturalizācijas pakalpojumu pārvalde

http://www.np.gov.lv/

Tūrisma attīstības valsts aģentūra

http://www.tava.gov.lv/

http://www.latviatourism.ly/

La Lijia International Airport

http://www.riga-airport.com/

Pull pilsonības un imigrācijas birojs

http://www.pmlp.gov.lv/ (Lavin)

http://www.ocma.gov.lv/ (angļu valodā)

Pull dzimtsarakstu nodaļa

http://www.ir.gov.lv/

La policijas pārvalde

http://www.pd.gov.lv/

Pull Robežu

http://www.rs.gov.lv/

Pull attīstības aģentūra

http://www.ida.gov.lv/eng/

118 vaicājumu komplekti

http://118.lv/118/

Latvijas ziņu aģentūras

http://www.leta2000.com

Rīgas pilsētas

http://www.rcc.lv

Banka Latvija

http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

Pull-Lielbritānijas – Lielbritānijas latīņu vārdnīca

http://dictionary.site.lv/dictionary/

Karte Latvija

http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

Latvija Telecom

http://www.lattelekom.lv/

Otra ievērojama problēmas

17 maijs 2003, Latvija nodibināja servisa centrs Ārvalstnieku, saņem uzturēšanās atļauju un vīzu pieteikumus, prasības un sūdzības. Adrese: Es J. Alunāna ielā. Tālrunis 00.371-7.219.639. Darba laiks: Pirmdiena 9:00-19:00, otrdiena 09:00-I6: 30, trešdiena 10:00-16:30, ceturtdien 9:00-19:00, piektdienās 9:00-16:30.

Latvija bankas un valūtas maiņas punktos noraidījusi krokām, nodilušas izbalējis vai dolāru, un citi ārvalstu valūtas piesārņojums, pat ja raksta ar ļoti mazu rakstīšanas tiks noraidīti, vai pavājinātas pārrēķinātu latos. 24 stundas Exchange veikals Marika, Adrese: 14 Basteja bulv, vai 14 Marijas iela, vai 30 Brīvības ielā (trīs filiālēm).

Latvija spriegums 220V, 50Hz, ar Eiropas standarta spraudni divi apaļi.

Laiks riska pārvaldība Zaļā Latvija laiks (GMT) 2 stundas, ziemas laiks, kad Green riska noteikums (GMT) 3 stundas. 26.oktobrī, kad, iekļaujot ziemā. Normal laiki ir norādīti GMT -5 stundas, -6 stundas GMT kad ziemā.

Latvija, Rīgā un citās lielākajās pilsētās plaši izmanto ATM mašīnas. Ērta piekļuve internetam un faksa pakalpojumi.

Vienkāršas un praktiskas velciet valoda: sveiciens Sveiki, sveiki Labdien, la, dažādas Nee, uz redzēšanos one Uzredzesanos, lūdzu Ludzu, paldies Paldies, cena? CIK TAS maksa Atvainojiet Atvainojiet?, Viesnīca Viesnīca, piens Piens, maize un kukurūza, ūdens Ūdens, gaļas Gala, augļi augļi, dārzeņi, Darzeni

FM radiostacijas Latvija:

FMI00.5: BBC, 24 stundas angļu valodas programmu

FM 103,7: Klasiskā mūzika

FM90.7: Latvijas Valsts radio un ikdienas 20:00-20:30 Ziņas Latvijā raida angļu valodā.

FM100: PIK radio, krievu mūzika

Latvijas Televīzija:

Baltcom Televīzija: www.baltcom.lv

Latvijas Neatkarīgā Televīzija: (LNT): www.lnt.lv

LTV1 vienības un 2 (valsts televīzija): www.ltv.lv

TV3: www.tv3.lv

TV5: www.tv5.lv

Latvija Specialitāte:

Stikla dzintara rotas, lelles ģērbušies tautastērpos, lina Latvija, Rīga, melnais atsārms (Rīgas Melno balzamu), kūpinātas zivis, roku darbs vilnas šalles, cepures, zeķes, ādas notepad, ādas maki, ādas kārbas un tā tālāk.

1779642876@qq.com
1779642876@qq.com