拉脱维亚有关网址:

拉脱维亚有关网址:

 总统府

 http://www.president.lv/

 议会

 http://www.saeima.lv/

 政府

 http://www.mk.gov.lv/

 外交部

 http://www.am.gov.lv/

 国防部

 http://www.mod.gov.lv/

 经济部

 http://www.em.gov.lv/

 财政部

 http://www.fm.gov.lv/

 内务部

 http://www.iem.gov.lv/

 教育与科学部

 http://www.izm.gov.lv/

 文化部

 http://www.km.gov.lv/

 福利部

 http://www.lm.gov.lv/

 交通部

 http://www.sam.gov.lv/

 司法部

 http://www.tm.gov.lv/

 环境部

 http://www.varam.gov.lv/

 农业部

 http://www.zm.gov.lv/

 入籍事务管理局

 http://www.np.gov.lv/

 国家旅游发展署

 http://www.tava.gov.lv/

 http://www.latviatourism.ly/

 拉里加国际机场

 http://www.riga-airport.com/

 拉国籍与移民事务总局

 http://www.pmlp.gov.lv/(拉文)

 http://www.ocma.gov.lv/(英文)

 拉户籍登记处

 http://www.ir.gov.lv/

 拉警察总署

 http://www.pd.gov.lv/

 拉边防局

 http://www.rs.gov.lv/

 拉发展署

 http://www.ida.gov.lv/eng/

 118查询台

 http://118.lv/118/

 拉脱维亚通讯社

 http://www.leta2000.com

 里加市政府

 http://www.rcc.lv

 拉脱维亚银行

 http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

 拉英-英拉字典

 http://dictionary.site.lv/dictionary/

 拉脱维亚地图

 http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

 拉脱维亚电信

 http://www.lattelekom.lv/

其他值得注意的问题

 2003年5月17日,拉脱维亚成立外国人服务中心,受理居留许可和签证的申请、咨询和投诉。地址:I J. Alunana Street, Riga。电话00371-7219639。工作时间:周一9:00-19:00,周二 9:00-I6:30,周三10:00-16:30,周四9:00-19:00,周五9:00-16:30。

 拉脱维亚的银行和外币兑换点拒绝接收褶皱、磨损、褪色或污染的美元等外币,即使写有很小的字迹也会被拒收,或者打折扣兑换成拉特。24 小时兑换店Marika,地址:14 Basteja bulv,或14 Marijas iela,或30 Brivibas iela (三个分店)。

 拉脱维亚电压为220V,50HZ,使用欧洲制式圆头两项插头。

 拉脱维亚时间为格林危治时间(GMT) +2小时,冬令时为格林危治时间(GMT) +3小时。10月26日开始实行冬令时。正常时间为北京时间-5小时,冬令时为北京时间-6小时。

 里加和拉脱维亚其他主要城市广泛应用ATM自动提款机。网吧上网和传真服务便捷。

 简单实用的拉语:见面打招呼一Sveiki,你好一Labdien,是一la,不一Nee,再见一Uzredzesanos,请一Ludzu, 谢谢一Paldies,价格是多少?一Cik tas maksa? 对不起一Atvainojiet,旅馆一Viesnica,牛奶一Piens,面包一Maize,水Udens,肉Gala,水果一Augli,蔬菜一Darzeni

 拉脱维亚的调频广播电视台:

 FMI00.5: BBC, 24小时英语节目

 FM 103.7:古典音乐

 FM90.7:拉脱维亚国家广播一台,每天20:00-20:30播英语拉脱维亚新闻。

 FM100: PIK电台,俄罗斯音乐

 拉脱维亚的电视台:

 Baltcom电视台:www.baltcom.lv

 拉脱维亚独立电视台:(LNT):www.lnt.lv

 LTV1台和2台(国家电视台):www.ltv.lv

 TV3: www.tv3.lv

 TV5: www.tv5.lv

 拉脱维亚特产:

 玻珀装饰品,身着民族服装的偶人,拉脱维亚亚麻织物,里加黑药酒(Riga Black Balsam),熏鱼,纯毛手工围巾、帽子、袜子,皮面记事本,皮钱包,皮盒子等。

1779642876@qq.com
1779642876@qq.com

Latvia the Web:

Presidential palace

http://www.president.lv/

Parliament

http://www.saeima.lv/

Government

http://www.mk.gov.lv/

Ministry of Foreign Affairs

http://www.am.gov.lv/

Department of Defense

http://www.mod.gov.lv/

Ministry of Economic Affairs

http://www.em.gov.lv/

Ministry of Finance

http://www.fm.gov.lv/

Ministry of the Interior

http://www.iem.gov.lv/

Ministry of Education and Science

http://www.izm.gov.lv/

Ministry of Culture

http://www.km.gov.lv/

Welfare

http://www.lm.gov.lv/

Ministry of

http://www.sam.gov.lv/

Department of Justice

http://www.tm.gov.lv/

Ministry of Environment

http://www.varam.gov.lv/

Ministry of Agriculture

http://www.zm.gov.lv/

Naturalization Services Authority

http://www.np.gov.lv/

State Tourism Development Agency

http://www.tava.gov.lv/

http://www.latviatourism.ly/

La Lijia International Airport

http://www.riga-airport.com/

Pull Nationality and Immigration Office

http://www.pmlp.gov.lv/ (Lavin)

http://www.ocma.gov.lv/ (English)

Pull the Registry Office

http://www.ir.gov.lv/

La Police Department

http://www.pd.gov.lv/

Pull the Border

http://www.rs.gov.lv/

Pull Development Agency

http://www.ida.gov.lv/eng/

118 query sets

http://118.lv/118/

Latvian news agency

http://www.leta2000.com

Riga City

http://www.rcc.lv

Bank of Latvia

http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

Pull-British – British Latin dictionary

http://dictionary.site.lv/dictionary/

Map of Latvia

http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

Latvia Telecom

http://www.lattelekom.lv/

Other notable problems

May 17, 2003, Latvia established Service Center for Foreigners, receiving a residence permit and visa applications, inquiries and complaints. Address: I J. Alunana Street, Riga. Phone 00371-7219639. Working hours: Monday 9:00-19:00, Tuesday 9:00-I6: 30, Wednesday 10:00-16:30, Thursday 9:00-19:00, Friday 9:00-16:30.

Latvia’s banks and currency exchange points rejected by the folds, worn, faded or pollution of dollars and other foreign currency, even if written with a very small writing will be rejected, or compromised converted into lats. 24 hours Exchange store Marika, Address: 14 Basteja bulv, or 14 Marijas iela, or 30 Brivibas iela (three branches).

Latvia voltage of 220V, 50HZ, round two with the European standard plug.

Time for risk governance Green Latvia Time (GMT) +2 hours, winter time when Green-risk rule (GMT) +3 hours. October 26, when the introduction of winter. Normal times are GMT -5 hours, -6 hours GMT when winter.

Latvia, Riga and other major cities widely used ATM machines. Convenient Internet access and fax services.

Simple and practical pull language: greeting a Sveiki, hello a Labdien, a la, different Nee, goodbye one Uzredzesanos, please a Ludzu, thank you a Paldies, price? A Cik tas maksa? Sorry a Atvainojiet, hotel a Viesnica, milk a Piens, bread and a Maize, water Udens, meat Gala, fruit a Augli, vegetables, a Darzeni

FM radio stations in Latvia:

FMI00.5: BBC, 24 hours of English programming

FM 103.7: Classical Music

FM90.7: Latvian National Radio and a daily 20:00-20:30 Latvian news broadcast in English.

FM100: PIK radio, Russian music

Latvian Television:

Baltcom Television: www.baltcom.lv

Latvian Independent Television: (LNT): www.lnt.lv

LTV1 units and 2 (state television): www.ltv.lv

TV3: www.tv3.lv

TV5: www.tv5.lv

Latvia specialty:

Glass amber ornaments, dolls dressed in national costumes, linen Latvia, Riga Black Liquor (Riga Black Balsam), smoked fish, handmade wool scarves, hats, socks, leather notepad, leather purses, leather boxes and so on.

1779642876@qq.com
1779642876@qq.com

Latvija Web:

Prezidenta pils

http://www.president.lv/

Parlaments

http://www.saeima.lv/

Valdība

http://www.mk.gov.lv/

Ārlietu ministrija

http://www.am.gov.lv/

Department of Defense

http://www.mod.gov.lv/

Ekonomikas lietu ministrija

http://www.em.gov.lv/

Finanšu ministrija

http://www.fm.gov.lv/

Iekšlietu ministrija

http://www.iem.gov.lv/

LR Izglītības un zinātnes

http://www.izm.gov.lv/

Kultūras ministrija

http://www.km.gov.lv/

Labklājība

http://www.lm.gov.lv/

Ministrija

http://www.sam.gov.lv/

Tieslietu departaments

http://www.tm.gov.lv/

Vides ministrija

http://www.varam.gov.lv/

Zemkopības ministrija

http://www.zm.gov.lv/

Naturalizācijas pakalpojumu pārvalde

http://www.np.gov.lv/

Tūrisma attīstības valsts aģentūra

http://www.tava.gov.lv/

http://www.latviatourism.ly/

La Lijia International Airport

http://www.riga-airport.com/

Pull pilsonības un imigrācijas birojs

http://www.pmlp.gov.lv/ (Lavin)

http://www.ocma.gov.lv/ (angļu valodā)

Pull dzimtsarakstu nodaļa

http://www.ir.gov.lv/

La policijas pārvalde

http://www.pd.gov.lv/

Pull Robežu

http://www.rs.gov.lv/

Pull attīstības aģentūra

http://www.ida.gov.lv/eng/

118 vaicājumu komplekti

http://118.lv/118/

Latvijas ziņu aģentūras

http://www.leta2000.com

Rīgas pilsētas

http://www.rcc.lv

Banka Latvija

http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

Pull-Lielbritānijas – Lielbritānijas latīņu vārdnīca

http://dictionary.site.lv/dictionary/

Karte Latvija

http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

Latvija Telecom

http://www.lattelekom.lv/

Otra ievērojama problēmas

17 maijs 2003, Latvija nodibināja servisa centrs Ārvalstnieku, saņem uzturēšanās atļauju un vīzu pieteikumus, prasības un sūdzības. Adrese: Es J. Alunāna ielā. Tālrunis 00.371-7.219.639. Darba laiks: Pirmdiena 9:00-19:00, otrdiena 09:00-I6: 30, trešdiena 10:00-16:30, ceturtdien 9:00-19:00, piektdienās 9:00-16:30.

Latvija bankas un valūtas maiņas punktos noraidījusi krokām, nodilušas izbalējis vai dolāru, un citi ārvalstu valūtas piesārņojums, pat ja raksta ar ļoti mazu rakstīšanas tiks noraidīti, vai pavājinātas pārrēķinātu latos. 24 stundas Exchange veikals Marika, Adrese: 14 Basteja bulv, vai 14 Marijas iela, vai 30 Brīvības ielā (trīs filiālēm).

Latvija spriegums 220V, 50Hz, ar Eiropas standarta spraudni divi apaļi.

Laiks riska pārvaldība Zaļā Latvija laiks (GMT) 2 stundas, ziemas laiks, kad Green riska noteikums (GMT) 3 stundas. 26.oktobrī, kad, iekļaujot ziemā. Normal laiki ir norādīti GMT -5 stundas, -6 stundas GMT kad ziemā.

Latvija, Rīgā un citās lielākajās pilsētās plaši izmanto ATM mašīnas. Ērta piekļuve internetam un faksa pakalpojumi.

Vienkāršas un praktiskas velciet valoda: sveiciens Sveiki, sveiki Labdien, la, dažādas Nee, uz redzēšanos one Uzredzesanos, lūdzu Ludzu, paldies Paldies, cena? CIK TAS maksa Atvainojiet Atvainojiet?, Viesnīca Viesnīca, piens Piens, maize un kukurūza, ūdens Ūdens, gaļas Gala, augļi augļi, dārzeņi, Darzeni

FM radiostacijas Latvija:

FMI00.5: BBC, 24 stundas angļu valodas programmu

FM 103,7: Klasiskā mūzika

FM90.7: Latvijas Valsts radio un ikdienas 20:00-20:30 Ziņas Latvijā raida angļu valodā.

FM100: PIK radio, krievu mūzika

Latvijas Televīzija:

Baltcom Televīzija: www.baltcom.lv

Latvijas Neatkarīgā Televīzija: (LNT): www.lnt.lv

LTV1 vienības un 2 (valsts televīzija): www.ltv.lv

TV3: www.tv3.lv

TV5: www.tv5.lv

Latvija Specialitāte:

Stikla dzintara rotas, lelles ģērbušies tautastērpos, lina Latvija, Rīga, melnais atsārms (Rīgas Melno balzamu), kūpinātas zivis, roku darbs vilnas šalles, cepures, zeķes, ādas notepad, ādas maki, ādas kārbas un tā tālāk.

1779642876@qq.com
1779642876@qq.com

《拉脱维亚有关网址:》有2个想法

 1. 拉脱维亚海关对人员出入境携带物品的有关规定:

   (一)外国公民进入拉脱维亚海关边境时,拉海关允许免征关税可携带的物品:

   1、无包装、无商业唛头(唛头指货物包装外边所做的标记)、无铅封或商店标签、无其它生产用途的个人服装、化妆品。

   2、在48小时以内入境不超过l次者,在下列条件下可携带金额在150拉特(约折合270美元)以内的非商业用途的物品:同一种物品不得超过3件或数量虽不受限制但海关价值*在15拉特(约折合27美元)以内的。

   3、在48小时以内入境不超过1次者,可携带海关价值15拉特(约折合27美元〕以内的食品,但每个品种不得超过3件。鲜肉和未经工业加工的鲜奶禁止携带入境。

   4、在48小时以内入境不超过1次的年满18周岁者,携带烈性酒不得超过1升、萄萄酒不得超过2升、啤酒不得超过5升。

   5、在48小时以内入境不超过1次的年满18周岁者,可携带200支卷烟,或20支雪茄烟,或200克烟草。

   6、在48小时以内入境不超过1次者,可携带不含酒精的饮料12升、咖啡1公斤。

   7、携带货币入境不受海关限制。但携带大量货币现钞时,必须有证明货币正当来源的原始文件,如银行水单或货币携带证明等,以备拉安全部门盘查。

   8、携带动物宠物者,必须有国家动植物检疫部门出具的出境检疫证书。

  外国公民离开拉脱维亚海关边境时,可携带下列物品:

   1、可携带非禁止或非限制的物品。

   2、携带动物宠物者,必须有国家地市级动植物检疫部门出其的检疫证书。

   3、携带动物毛皮或猎获物者,必须有EXP-2兽医证书。咨询电话:00371-7095255。

   4、携带艺术品和古玩者,必须有国家文物保护局的批准证书。咨询电话:00371-7214100。

   5、携带货币离境不受海关限制。但携带大量货币现钞时,必须有证明货币正当来源的原始文件,如银行水单或货币携带证明等,以备拉安全部门盘查。

   6、在机场、码头和公路海关边境检查站,凭护照、机票或船票或车票,并出具本人3个月内的商店购物正式退税发票和包装完好的所购商品(金额超过50拉特),经海关边境检查人员签字盖章确认后,可退回增值税部分。

   7、在机场、码头、铁路和公路海关边境检查站,凭护照、机票或船票或车票,并出具本人3个月内的酒店、旅馆及乡村旅游客房等正式退税发票(金额超过50拉特),经海关边境检查人员签字盖章确认后,可退回增值税部分。

  外国公民出入境时,拉脱维亚海关禁止携带以下物品:

   I、各种军用武器及零配件、弹药、炸药及类似物品、特殊化学品及运用工具厂(筒罐装催泪瓦斯除外)。

   2、火药枪、猎枪、瓦斯手枪(左轮手枪)及弹药。拉脱维亚内务部国家警察总署批准携带出境者例外,咨询电话:00371-7075258。

   3、鸦片、吗啡、海洛因、大麻以及其它能使人成瘾的麻醉品、精神药物;国家医药署批准携带出境者例外,咨询电话:00371-7112180。

   4、各种色情物品。

   5、酒精。

   有下列情况者必须填写海关申报表

   I、携带物品金额超过150拉特(约折合270美元)或在48小时以内入境超过1次者。

   2、携带同一种物品超过3件或不受数量限制但海关价值超过15拉特(约折合27美元),或在48小时以内入境超过l次者。

   3、携带同一种食品超过3件,或不受数量限制但海关价值超过15拉特(约折合27美元),或在48小时以内入境超过1次者。

   4、携带烟草制品、烈性酒、葡萄酒、啤酒、不含酒精的饮料和咖啡数量超过海关规定者。

   5、任何数量和金额的荣誉奖品。

   6、任何数量和金额的生产性原材料和携带者其它从事个人劳动的物品。

   7、单独托运的物品。

   8、临时出入境物品。

   9、中转运输物品。

   10、为第三者携带的物品。

   1I、出入境携带火药枪、猎枪、冷武器、炸药及类似物品、精神药物、放射性物质、核材料、可电离的固体物质,以及其它禁止或限制携带出入境物品者。

   *海关价值:凭携带者出具的购物商业发票原件,无商业发票时由拉海关估价。

  医疗条件、医疗保险和卫生防疫信息

   医疗条件:

   2002年拉全国共有140所医院,1785个诊所,医生7744名,病床19318 张,每万人有医生33名、病床82张。拉医疗条件逐年稳步改善,许多私人诊所能提供较好的医疗设备和服务,但总体上医疗条件尚不够完备优越,药品多为欧洲和俄罗斯制造。拉境内拨打03可叫救护车,但农村地区呼救反映较慢。空中救护费用非常昂贵。

   里加主要医院地址和联系电话:

  医疗保险:

   拉要求每个在拉申请居留许可的外国人都必须购买医疗保险,成年人最低购买普通绿卡,未成年人最低购买白卡。所有医疗保险以一年为期,购买7天后生效,到期前1个月续买。可在保险公司或指定的银行、医院购买。所有险种均不包含性病、精神病、吸毒、酒精中毒和怀孕引起的医疗费用。

   拉医疗保险共分为8个档次:

   1、红卡:22拉特/年,成人部分医疗费用保险。

   2、普通绿卡:成人全额医疗费用保险。包括救护车、急性病、慢性病发作、诊断费、家庭出诊费、住院和转院手续费、手术费、重病者运回常居国和死亡后将遗体运回居住国等费用。保费如下:

   18-35岁,33拉特/年;

   36-50岁,36拉特/年;

   51-60岁,40拉特/年;

   61岁以上,44拉特/年;

   3、包含药费的绿卡。

   4、包含治疗费的绿卡。

   5、白卡:18岁以下未成年人48拉特/年,成年人60拉特/年。

   6、银卡。

   7、金卡。

   8、超级金卡:18岁以下未成年人250拉特/年,成年人314拉特/年。

   详情请查看保险公司网站:www.rsk.lv ,地址:里加市Lacplesa iela 38,电话:00371-7031111,7031112, 7037100,传真:7031188。

   卫生防疫信息:

   拉脱维亚总体没有大规模传染病,卫生条件良好。但白喉、肝炎和蜱传布脑炎在拉转播较广泛。根据世界卫生组织,肺结核是拉的重要问题。有关传染性疾病爆发的信息请查阅世界卫生组织网站www.whojnt 。

  治安状况

   拉脱维亚总体社会稳定,犯罪案件多为非暴力。主要犯罪形式有公共场所扒窃,在酒吧和餐厅将人灌醉后,带到外面或个人居所内抢劫,在公共场所两人或多人围攻等。拉政府重视社会治安,采取得力措施重点打击谋杀、抢劫、赎卖毒品等恶性案件。

   拉网络犯罪案件有所增加,主要形式为,在网络上发布低价商品信息或虚假的招聘广告,吸引消费者和求职者,骗取对方的个人资料后,通过银行或自动提款机取款或转帐。

   里加市,2003年上半年,共登记刑事案件7298起,比上年同期,减少758起,破案2114起,破案率29%。

   报警电话:火警01,匪警02。

   2003年8月1日起,拉内务部国家警察总署建立24小时热线,联系方式:

   Viktors Klinge少校,手机:00371-9511718(24小时英文热线)

   Andris Smocs指挥官,电话:00371-7219811,手机: 00371-9544415(拉文、俄文和基础英文)

   Imants Mitrusenko副指挥官,电话:00371-7219933,手机:00371-9529503(拉文,俄文)

   Uldis Pokuls副指挥官,电话:00371-7219933,手机:00371-9137287(拉文、俄文)

   24小时值班电话:00371-7219931(拉文、俄文),传真:00371-7519903

   中国公民在拉被盗或被袭击后,应立即向当地警方报案,并及时与我驻拉使馆联系以获得帮助。使馆联系方式详见第一或第七项。

  交通安全和注意事项

   拉脱维亚是欧洲人均车祸率和车祸死亡率最高的国家之一。违反交通规则的情况时有发生,即使在拥挤的市区,高速行车也屡见不鲜。酒后驾车处罚严厉。无论白天夜晚,行车时都必须打开车灯。里加市高峰时间的堵车情况日益严重。

   中国驾驶执照在国内公证机关翻译公证后,经我外交部领事司和拉脱维亚驻华使馆认证,可在拉更换为拉驾照。但需通过拉文、英文或俄文的交通规则考试。

   有关拉脱维亚道路安全、驾照、机动车检验、道路税、强制保险和交通规则的详细信息,请查询拉脱维亚道路安全局网站:www.csdd.lv ,地址:Bauskas 86,Riga,电话00371-7025777,或拉脱维亚旅游局网站www.latviatourism.lv ,地址:4 Pils Square, Riga, Latvia, LV-1050,电话(传真):00371-7229945。

   违反交通规则的罚金:超速,5-50拉特;酒后驾车,100-450拉特;违章停车,10拉特;闯红灯,25拉特;吸毒后驾车,300-500拉特。血液中最高酒精含量为0.5%。

   拉脱维亚公共交通系统包括公交车、有轨电车和无轨电车。每日5:30-00:30运营,部分线路22:30停运.上车购票,票价0.2拉特。行车线路不易掌握,车站和车上只标明起点和终点站。

   出租车空车亮绿灯,白天0.3拉特/公里,夜间(00:00-06:00) 0.4拉特/公里。24小时免费定车电话: Riga Taxi, 8001010; RTS, 80000 06; Bona-M, 8005050;Riga Taksometru Parks, 8001313。

   汽车租赁公司:Avis,电话:00371-7207353,7225876.网址:www.avis.com ,24小时服务,全球范围预定。

   外出旅行的详细最新时刻表(轮船、飞机、火车和汽车),请查询http://www.balticsww.com/timetables.htm 。

   拉主要旅行社:

   Latvia Tours,地址Kalku 8,电话:7085001,www.latviatours.lv

   学生与青年旅行社,地址:Lacplesa 29,电话:7284818

   里加旅行社,地址Aspazijas 28,电话:7220368, http://www.rta.Lv

   英文旅游信息网站: http://www.balticsworldwide.com 和www.rigatbisweek.lv

   六、与使馆和当地有关部门联系方式

   中华人民共和国驻拉脱维亚共和国大使馆

   地址:5 Ganibu Dambis, Riga, LV-1045, Latvia

   拉脱维亚里加市甘尼布丹比斯街5号

   电话:00371-7357023,7357024:领事部,00371-7509123,7509127

   24小时值班手机:00371-9192568

   传真:00371-7357025

   电子邮件:chinaemb—lv@mfa.gov.cn

   当地电话:(国际区号00371)

   火警:01

   匪警: 02

   救护车:03

   煤气维修:04

   失物寻找与招领:7086628

   交通肇事:7377000

   艾滋病中心:7454374

   药品中心:7042473

   问询台:118,自国外拨打00371-7001118, http://www.118.lv (收费电话,综合信息服务)

   查号台:117,英语、德语、俄语和拉语服务,www.7770777.1v 

   翻译与口译服务:

   Baltija NS公司,地址:Raina 33-201,电话:7210046;

   Lingva Serviss公司,地址;Gleznotaju 5,电话:7228993。

   拉内务部国家警察总署24小时热线:

   Viktors Klinge少校,手机:9511718 (24小时英文热线)

   24小时值班电话:7219931(拉文,俄文),传真7519903

   拉海关总署,地址:K, Valdemara la,电话:7323858,传真:7322440

   里加国际机场:7207009, 7207888, http://www.riga-airport.com

  中国人常遇问题法律咨询

   在拉脱维亚中国人较少,约40人左右,主要从事餐饮业。由于拉人口少,市场不大,生活费用不菲,中国人在拉生活、创业不甚容易。

   公民在拉工作应按时足额交纳当地医疗保险、劳保费和所得税。变更工作单位或职务时,应及时向拉移民部门中报登记。如被发现现任职务或工作单位与申请居留许可时填报的内容不符,将按提供虚假信息处理,吊销居留许可,限期离境。员工变更工作单位应征得现任雇主的同意方可办理新的工作和居留许可。

   拉部分律师事务所(仅作参考,并非使馆推荐):

   Hough, Vilins, Seppala&Palubinkskas International Law Firm(国际法律公司)

   地址:Kr. Valdemāra iela 34 Rīga,LV-1010 Latvia

   电话:+371 7315-396

   传真:+371 7315-434

   手机:+371 911-9193,+371 915-6223

   E-mail: latlaw@apollo.lv

   网址: http://www.hough-seppala-attorneys.lv

   Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies(拉人权与种族研究中心)

   地址: Alberta iela 13, 7 Riga,LV-1010 Latvia

   电话:+371 703-9290

   传真:+371 703-9291

   E-mail: Office@humanrights.org.Iv

   Eva Skanstina

   Latvian Development Agency(拉发展署,企业法律咨询)

   地址:2 Pērses Street Rīga, LV-1442

   电话:+371 7039-415

   传真:+371 7039-401

   E-mail: eskanstina@Ida.gov.lv

   网址:www.lda.gov.lv 

   SIA Vmdex(拉语、英语、俄语,全面法律服务)

   地址:Elizabetes 75 Rīga

   电话:+371 7286-806

   传真:+371 7282-545

   E-mail: vindex@latnet.lv

   Latvia Law Institute(拉法律学会)

   地址:Peldu iela 21/13. stāvs

   电话:十371 7226-633

   传真:十371 7224-064

   E-mail: latjurinst@parks.lv 

   网址:www.latjurinst.1v

  气候和自然灾害状况

   拉脱维亚气候属海洋性气候向大陆性气候过渡的中间类型。1月平均气温-5.0℃,7月平均气温18.1℃。平均年降水量732毫米。

   冬季寒冷而漫长,从10月持续到次年5月,多风,多雪,少见阳光;夏季有7、8两月,是全国休假的季节,最高温度可达31℃。夏季最高气温有逐年升高的趋势,高温天气约持续两周。但除大商场和少数公共场所和公司外,大部分建筑都没有空调设备,只有电风扇。

   拉脱维亚罕有重大自然灾害。

  国籍政策

   拉脱维亚不承认拉公民具有双重国籍。如根据有关国家法律规定,拉公民被同时认定是该国公民,但在拉法律上仍被认定为拉公民。

   每个人都可根据本人要求,通过入籍化程序取得拉脱维亚共和国国籍。在拉合法登记并符合下列条件者,可申请加入拉国籍:

   l、自1990年5月4日至递交入籍申请之日,在拉定居不少于5年(1992年7月1日后抵拉定居的申请人,5年期限自获得定居证之日起开始计算)者;

   2、掌握拉脱维亚语;

   3、了解《拉脱维亚共和国宪法》和《自然人和公民的权力与义务基本法》;

   4、了解拉脱维亚国歌歌词和历史;

   5、有合法生活来源;

   6、宣誓效忠拉脱维亚;

   7、声明放弃曾拥有的国籍,并已根据前国籍国法律取得了退籍证书或丧失国籍证明者;

   8、不在《国籍法》第11条限制之列者。

   父母一方为拉公民,另一方为外国人,本人出生时,符合下列条件者具有拉国籍:

   1、本人出生在拉脱维亚;

   2、本人出生在国外,其父母双方或与其共同生活的一方在其出生时的定居地在拉脱维亚。(注:父母双方均为中国公民的,本人出生时不能取得拉国籍,需向使馆申请中国护照,再办理拉居留许可。)

   入拉国籍需通过按政府规定进行的拉脱维亚语水平测试。熟练掌握拉脱维亚语是指:

   1、能够完全理解社交和官方性质的信息:

   2、能流利讲述、交谈和回答日常生活问题;

   3、能流利阅读并理解任何日常生活的介绍、提示和其它社交方面的文字:

   4、能书面回答考试委员会提出的日常生活问题。

   在拉脱维亚教学机构获得初、中、高级教育者可免拉语测试;政府为残疾人专门制定了特殊测试程序。

   拉脱维亚非公民系指根据《关于无拉脱维亚或其它国家国籍的前苏联公民身份法》的规定持有拉脱维亚非公民护照的人。

  Latvian customs entry and exit of personnel to carry goods of the relevant provisions:

  (A) the customs of foreign citizens to enter the Latvian border, Lahai off to allow duty-free goods can be carried:

  1, no packaging, no commercial logos (marks refers to the packaging of goods made outside mark), lead seal or store labels, no other productive use of personal clothing, cosmetics.

  2, entry within 48 hours by not more than l times, under the following conditions can be carried in the amount of LVL 150 (approximately equivalent to $ 270) within the non-commercial purposes: the same items or quantity not more than three, although not limits, but the customs value of * 15 lats (approximately equivalent to U.S. $ 27) or less.

  3, within 48 hours of not more than 1 entry, could carry the customs value of 15 lats (about equivalent to $ 27] within the food, but not more than three each species. Without the industrial processing of meat and milk ban brought into the territory.

  4, entry within 48 hours not more than 1 times 18 years of age who can not carry more than 1 liter liquor, wine grapes no more than 2 liters of beer shall not exceed 5 liters.

  5, entry within 48 hours not more than 1 times 18 years of age who can carry 200 cigarettes or 20 cigars or 200 grams of tobacco.

  6, within 48 hours of not more than 1 entry, could bring non-alcoholic drinks 12 liters of coffee, 1 kg.

  7, to carry money without customs entry restrictions. But a lot of money to carry cash, there must be evidence that money due the original source documents such as bank or money to carry one water proof, pull the safety department to prepare the inventory.

  8, animals pets, must have national exit animal and plant quarantine department issued a quarantine certificate.

  Latvian foreign citizens to leave the customs border, and can carry the following items:

  1, can carry non-prohibited or restricted goods.

  2, animals pets, must have national and municipal animal and plant quarantine department of the quarantine certificates.

  3, animals fur or hunting property, must have EXP-2 veterinary certificate. Tel :00371 -7095255.

  4, to bring art and antiques, must have National heritage Board approval certificate. Tel :00371 -7214100.

  5, the departure from customs restrictions to carry money. But a lot of money to carry cash, there must be evidence that money due the original source documents such as bank or money to carry one water proof, pull the safety department to prepare the inventory.

  6, in airports, customs terminals and highway border checkpoint with passports, air tickets, or tickets or ticket, and I issued within 3 months of shopping the official tax invoices and packaging of goods purchased intact (the amount of more than 50 LVL ), the signed and sealed by Customs and Border inspectors confirmed, refundable tax part.

  7, at the airport, port, railway and road border customs checkpoint with passports, air tickets, or tickets or ticket, and I issued within 3 months of hotels, guesthouses and rural tourism rooms and other official tax invoices (the amount of more than 50 pull special), the signed and sealed by Customs and Border inspectors confirmed, refundable tax part.

  Immigration of foreign citizens, the Latvian Customs prohibited the following items:

  I, a variety of military weapons and spare parts, ammunition, explosives and similar materials, specialty chemicals and the use of tools factory (except tear gas cylinder cans).

  2, powder guns, shotguns, gas pistols (revolvers) and ammunition. Latvia Ministry of the Interior National Police Administration approval to carry those who leave the exception, Tel :00371 -7075258.

  3, opium, morphine, heroin, marijuana and other addictive drugs, psychotropic substances; state to carry exit medicine approved by the Department of exceptions, Tel :00371 -7112180.

  4, a variety of pornographic materials.

  5, alcohol.

  The following conditions must fill out a customs declaration form

  I, the amount of belongings over 150 lats (about equivalent to $ 270) or within 48 hours by immigration more than once.

  2, carrying the same items more than 3 or an unlimited number of customs value but more than 15 lats (approximately equivalent to U.S. $ 27), or within 48 hours by immigration than l times.

  3, carry the same kind of food more than three, or an unlimited number of customs value but more than 15 lats (approximately equivalent to U.S. $ 27), or within 48 hours by immigration more than once.

  4, carrying tobacco products, liquor, wine, beer, soft drinks and coffee more than the Customs Act.

  5, the number and amount of any honorary prizes.

  6, any number and amount of production of raw materials and other carriers engaged in individual work items.

  7, a single consignment of goods.

  8, the temporary entry and exit items.

  9, transshipment goods.

  10, for the third party to carry items.

  1I, immigration to carry gunpowder guns, shotguns, cold weapons, explosives and similar articles, psychotropic substances, radioactive material, nuclear material that can be ionized solids, and other items prohibited or restricted by carrying immigration.

  * Customs Value: carriers with the original commercial invoice issued by the shopping, no commercial invoice by the Lahai customs valuation.

  Medical conditions, medical insurance and health and epidemic prevention information

  Medical conditions:

  Pull the country in 2002 a total of 140 hospitals, 1785 clinics, doctors 7744, 19 318 hospital beds per Dr. Wan Renyou 33, bed 82. Pull steadily year after year to improve medical conditions, and many private clinics to provide better medical equipment and services, but in general is still not complete excellent medical conditions, medicines, mostly in Europe, and Russia. 03 can be pulled inside to call an ambulance call, but call for help in rural areas, reflecting slower. Air Ambulance fees are very expensive.

  Riga main hospital address and telephone number:

  Medical Insurance:

  Requirements of each application in the pull pull residence permit foreigners to buy health insurance, adult common green card minimum purchase, minimum purchase of minors white card. All health insurance for one year, effective 7 days after purchase, before the expiration of one month continued to buy. Can be specified in the insurance companies or banks, hospitals purchase. All types of insurance are not included sexually transmitted diseases, mental illness, drug addiction, alcoholism and pregnancy-induced health care costs.

  Pull medical insurance is divided into eight grades:

  1 red cards: 22 LVL / year, adult part of the medical expenses insurance.

  2, ordinary green card: Adult full medical expenses insurance. Including ambulances, acute, chronic seizures, diagnostic fees, charges home visits, hospitalization and referral fees, surgery, serious illness are often shipped back to the country of the body and death will be shipped back to their country of residence and other expenses. Premiums as follows:

  18-35 years old, 33 LVL / year;

  36-50 years old, 36 LVL / year;

  51-60 years old, 40 LVL / year;

  61 years of age, 44 LVL / year;

  3, includes drugs for a green card.

  4, including treatment costs of green card.

  5 white cards: 18 minors under the age of 48 LVL / year, adults 60 LVL / year.

  6, Silver.

  7 Gold.

  8, Super Gold Card: Minors under the age of 18 250 LVL / year, LVL 314 adults / year.

  Please see the insurance company’s Web site: http://www.rsk.lv, Address: Riga City Lacplesa iela 38, Tel :00371 -7031111, 7031112, 7037100, Fax: 7031188.

  Health and disease prevention information:

  Latvia in general no large-scale infectious disease, health condition is good. However, diphtheria, hepatitis and encephalitis in La broadcast ticks spread wider. According to the World Health Organization, tuberculosis is the pull of the important issues. Information about infectious disease outbreaks see the WHO website http://www.whojnt.

  Law and order situation

  Overall social stability in Latvia, mostly non-violent crimes. Main forms of crime are pick-pocketing in public places, people in bars and restaurants will be drunk and taken to the outside or inside the personal residence robbery, two or more persons in public places such as the siege. Pull Government attaches importance to social order, to take effective measures to crackdown on murder, robbery, narcotics and other serious cases of trafficking.

  An increase in cyber crime cases, pull the main form, low-priced goods on the web publishing false information or recruitment advertising, to attract consumers and job seekers to cheat each other’s personal information, through a bank or ATM withdrawals or transfers .

  Riga, the first half of 2003, criminal cases were registered since 7298, compared with a year earlier, to reduce the 758, the detection 2114, the detection rate of 29%.

  Police: Fire 01 Police 02 bandits.

  August 1, 2003, the Ministry of the Interior National Police Administration to establish pull 24-hour hotline, contact:

  Viktors Klinge Major, phone :00371 -9,511,718 (24-hour English hotline)

  Andris Smocs commander, Tel :00371 -7219811, Mobile: 00371-9544415 (Latin, Russian and basic English)

  Imants Mitrusenko Deputy Commander, Tel :00371 -7219933, Mobile :00371 -9,529,503 (Latin, Russian)

  Uldis Pokuls Deputy Commander, Tel :00371 -7219933, Mobile :00371 -9,137,287 (Latin, Russian)

  24 hours a day Tel :00371 -7,219,931 (Latin, Russian), Fax :00371 -7519903

  Chinese citizens pull stolen or attacked, it should be reported immediately to local police, and in a timely manner and I pull the Embassy for assistance. Embassy contact details see the first or seventh.

  Traffic safety and precautions

  Latvia is Europe’s per capita accident rate and one of the highest traffic accident death rates. Violation of traffic regulations have occurred, even in crowded urban areas, high-speed traffic are not uncommon. Severe penalties for drunk driving. Day and night, driving lights must be open. Riga City traffic jams during peak hours the situation is getting worse.

  Driver’s license in the domestic Chinese translation of notarized by a notary public, after I Ministry of Foreign Affairs and the Latvian Embassy in certification, you can pull to pull the driver’s license replaced. But to be pulled through, English or Russian traffic rules exam.

  For Latvia, road safety, driver’s license, vehicle inspection, road tax, mandatory insurance and traffic rules for more information, please visit the website of the Latvian Road Safety: http://www.csdd.lv, Address: Bauskas 86, Riga, phone 00371-7025777, or Latvia Tourism Bureau website http://www.latviatourism.lv, address: 4 Pils Square, Riga, Latvia, LV-1050, phone (fax) :00371 -7229945.

  Fines traffic violations: speeding, 5-50 lats; drunk driving, 100-450 LVL; illegal parking, 10 LVL; red light, 25 lats; driving after taking drugs ,300-500 lats. The highest blood alcohol content of 0.5%.

  Latvian public transport system including buses, trams and trolley buses. Daily 5:30-00:30 operation, part of the line 22:30 outage. On the train tickets, fares 0.2 lats. Lane lines is not easy to master, the station and the car only marked the starting point and destination.

  Taxi empty green light during the day and 0.3 LVL / km at night (00:00-06:00) 0.4 LVL / km. 24-hour free car phone set: Riga Taxi, 8001010; RTS, 80000 06; Bona-M, 8005050; Riga Taksometru Parks, 8001313.

  Car rental companies: Avis, Tel :00371 -7207353, 7225876. URL: http://www.avis.com, 24 hours a day, worldwide reservation.

  Details of the latest travel schedule (ships, planes, trains and automobiles), please check http://www.balticsww.com/timetables.htm.

  Pull the main travel agencies:

  Latvia Tours, address Kalku 8, Tel: 7085001, http://www.latviatours.lv

  Student and Youth Travel Service, Address: Lacplesa 29, Tel: 7284818

  Riga travel agency, address Aspazijas 28, Tel: 7220368, http://www.rta.Lv

  English tourist information website: http://www.balticsworldwide.com and http://www.rigatbisweek.lv

  Six, and contact the embassy and local authorities

  Republic of China Embassy in the Republic of Latvia

  Address: 5 Ganibu Dambis, Riga, LV-1045, Latvia

  Gan 尼布丹比斯 Street, Riga, Latvia City 5

  Tel :00371 -7357023, 7357024: Consular Section ,00371 -7509123, 7509127

  24 hours phone :00371 -9192568

  Fax :00371 -7357025

  E-mail: chinaemb—lv@mfa.gov.cn

  Local Phone: (international code 00371)

  Fire: 01

  Police: 02

  Ambulance: 03

  Gas Service: 04

  Lost and Found and lost property search: 7086628

  Traffic accident: 7377000

  AIDS Center: 7454374

  Drug Center: 7042473

  Information Desk: 118, from abroad, dial 00371-7001118, http://www.118.lv (pay phones, integrated information services)

  Directory assistance: 117, English, German, Russian and Latin language services, http://www.7770777.1v

  Translation and interpretation services:

  Baltija NS Company, Address: Raina 33-201, Tel: 7210046;

  Lingva Serviss company, address; Gleznotaju 5, Tel: 7228993.

  Pull the Ministry of the Interior National Police Administration of 24-hour hotline:

  Viktors Klinge Major, Phone: 9511718 (24 hour hotline in English)

  24 hours Tel: 7219931 (Latin, Russian), Fax 7519903

  La Hai Guan Department Address: K, Valdemara la, Tel: 7323858, Fax: 7322440

  Riga International Airport: 7207009, 7207888, http://www.riga-airport.com

  Chinese people often encounter the problem of legal advice

  Fewer people in Latvia, China, about 40 people, mainly in the restaurant industry. Since pulling a small population, small market, cheap cost of living, the Chinese people living in Latin, not very easy to start.

  Citizens working in the La should be paid in full when the local medical insurance, labor premium and income tax. Change the work or duties, it is timely to pull the registration and immigration departments. Is found with the current job or work unit apply for a residence permit does not match the contents of furnished, will be providing false information processing, revoke a residence permit, the deadline to leave. Employees to change work units should obtain current employer’s consent for the new work and residence permit.

  Pull part of the law firm (only for reference, the embassy is not recommended):

  Hough, Vilins, Seppala & Palubinkskas International Law Firm (international law firm)

  Address: Kr. Valdemāra iela 34 Rīga, LV-1010 Latvia

  Tel: +371 7315-396

  Fax: +371 7315-434

  Phone: +371 911-9193, +371 915-6223

  E-mail: latlaw@apollo.lv

  Website: http://www.hough-seppala-attorneys.lv

  Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies (La Human Rights and Ethnic Studies Center)

  Address: Alberta iela 13, 7 Riga, LV-1010 Latvia

  Tel: +371 703-9290

  Fax: +371 703-9291

  E-mail: Office@humanrights.org.Iv

  Eva Skanstina

  Latvian Development Agency (pulling Development Agency, the enterprise legal advice)

  Address: 2 Pērses Street Rīga, LV-1442

  Tel: +371 7039-415

  Fax: +371 7039-401

  E-mail: eskanstina@Ida.gov.lv

  Website: http://www.lda.gov.lv

  SIA Vmdex (Latin, English, Russian, comprehensive legal services)

  Address: Elizabetes 75 Rīga

  Tel: +371 7286-806

  Fax: +371 7282-545

  E-mail: vindex@latnet.lv

  Latvia Law Institute (La Law Institute)

  Address: Peldu iela 21/13. Stāvs

  Tel: Ten 3717226-633

  Fax: Ten 3717224-064

  E-mail: latjurinst@parks.lv

  Website: http://www.latjurinst.1v

  Climatic conditions and natural disasters

  Latvian climate is maritime to continental climate in the middle of the transition type. January average temperature of -5.0 ℃, 7 monthly average temperature of 18.1 ℃. The average annual rainfall 732 mm.

  Cold and long winter, from October until May the following year, windy, snowy, rare sun; summer, July and August, is the holiday season, the maximum temperature 31 ℃. Summer maximum temperatures are increasing trend, hot weather about two weeks. Except for a small number of large shopping malls and public places and companies, most of the buildings have no air conditioning, only fans.

  Latvia rare natural disasters.

  Nationality policy

  Latvia does not recognize the pull of citizens have dual nationality. If under the relevant national law, citizens were also identified as pulling the country’s citizens, but is still recognized as legally pull pull citizens.

  Everyone according to his own request, made through the naturalization of the Republic of Latvia citizenship program. Legally registered in the pull and meet the following conditions may apply Jiaru La nationality:

  l, since May 4, 1990 to the date of submission of application for naturalization, to settle in the pull of not less than 5 years (after 1 July 1992 the applicant arrived in La settled, five-year period to obtain residence permits from the start to the day ) persons;

  2, master Latvian;

  3, understand the “Constitution of the Republic of Latvia” and “natural and civil rights and obligations of the Basic Law”;

  4, about the Latvian national anthem and history;

  5, there is a legitimate source of income;

  6, the oath of allegiance to Latvia;

  7, have had to renounce the nationality, and nationality in accordance with the law made before the return loss of nationality, citizenship certificate or proof of persons;

  8, not in the “Nationality Law” Article 11 limits the list of those.

  Parent to pull citizens, other foreigners, I was born, meet the following conditions have pulled nationality:

  1, I was born in Latvia;

  2, I was born in foreign countries, or both of their parents living together with a party at the time of their birth to settle in Latvia. (Note: both parents are Chinese citizens, I can not get pulled nationality at birth, are required to apply for a Chinese embassy passport, residence permit and then pull the handle.)

  Pull into the national provisions to be adopted by the Latvian government level test. Proficiency in Latvian means:

  1, can fully understand the nature of social and official information:

  2, fluent talk, talk and answer questions of daily life;

  3, can fluently read and understand the daily life of any description, tips, and other social aspects of the text:

  4, can be written to answer the Committee’s examination of daily life problems.

  Teaching institutions in Latvia to obtain early, intermediate, and advanced education may pull free language test; government specially formulated for people with disabilities a special test program.

  Latvia and Africa citizens means the “free Latvia and other countries on the nationality of the former Soviet Union Citizenship Law,” held by Latvia and Africa citizen passports.

  1779642876@qq.com
  1779642876@qq.com
  Latvijas muitas ievešanas un personāla izvešanas preču pārvadāšanai no attiecīgajiem noteikumiem:

  (A) ārvalstu pilsoņu muitas ieceļot Latvijas robežas, Lahai off ļaut beznodokļu preces var veikt:

  1, bez iepakojuma, bez komerciālo logo (preču zīmes attiecas uz tādu preču iepakojumiem veikti ārpus zīme), svina zīmogs vai uzglabāt etiķetes, nav citu produktīvu izmantošanu personisko apģērbu, kosmētiku.

  2, kad 48 stundu laikā par ne vairāk kā l reizes, saskaņā ar šādiem nosacījumiem var pārvadāt summas 150 LVL (kas aptuveni atbilst 270 $), kas nekomerciāliem mērķiem: pašas vienības vai daudzuma ne vairāk kā trīs, kaut arī ne robežās, bet muitas vērtību * 15 lati (kas aptuveni atbilst 27 ASV dolāri) vai mazāk.

  3, 48 stundu laikā ne vairāk par 1 ierakstu, varētu veikt muitas vērtību 15 latu (aptuveni atbilst 27 $], kas ēdienu, bet ne vairāk kā trīs katru sugu. Bez rūpniecisko pārstrādi gaļas un piena aizliegumu ievestas teritorijā.

  4, ieraksts 48 stundām ne vairāk kā 1 reizi 18 gadu vecumu, kuras nevar pārvadāt vairāk nekā 1 litrs dzērienu, vīna vīnogas ne vairāk kā 2 litri alus nedrīkst pārsniegt 5 litrus.

  5, ieraksts 48 stundām ne vairāk kā 1 reizi 18 gadu vecumam, kuri var pārvadāt 200 cigaretes vai 20 cigāri, vai 200 grami tabakas.

  6, 48 stundu laikā ne vairāk kā 1 ieraksts, var radīt bezalkoholisko dzērienu 12 litri kafijas, 1 kg.

  7, veikt naudas bez muitas ievešanas ierobežojumiem. Bet naudas, lai veiktu naudas daudz, ir jābūt pierādījumiem, ka naudas dēļ sākotnējā avota dokumentu, piemēram, banku vai naudas, lai veiktu vienu ūdens pierādījums, izvelciet drošības departamentu, lai sagatavotu inventarizāciju.

  8, dzīvnieki mājdzīvnieki, ir jābūt valsts izejas dzīvnieku un augu karantīnas departaments izsniedz karantīnas sertifikātu.

  Latvijas ārvalstu pilsoņi atstāt muitas robežas, un var veikt šādus posteņus:

  1, var pārvadāt bez aizliegta vai ierobežota preces.

  2, dzīvnieki mājdzīvnieki, ir jābūt valsts un pašvaldību dzīvnieku un augu karantīnas departaments karantīnas sertifikātu.

  3, dzīvnieku kažokādu vai medību īpašumu, ir jābūt EXP-2 veterinārais sertifikāts. Tel: 00371 -7.095.255.

  4, lai mākslas un antīkiem priekšmetiem, jābūt Nacionālā mantojuma padome apstiprinājuma apliecībā. Tel: 00371 -7.214.100.

  5, izbraucot no muitas ierobežojumiem veikt naudu. Bet naudas, lai veiktu naudas daudz, ir jābūt pierādījumiem, ka naudas dēļ sākotnējā avota dokumentu, piemēram, banku vai naudas, lai veiktu vienu ūdens pierādījums, izvelciet drošības departamentu, lai sagatavotu inventarizāciju.

  6, lidostās, muitas termināliem un šosejas robežkontroles punktā ar pases, aviobiļetes, vai biļetes, vai biļešu, un es izdots 3 mēnešu laikā iepirkšanās oficiālo nodokļa rēķinus un preču iepakojums iegādātas neskarts (apjoms vairāk nekā 50 LVL ), paraksta un apzīmogo Muitas un robežsardzes inspektoru apstiprināja atmaksājamās nodokļa daļas.

  7, pie lidostu, ostu, dzelzceļa un sauszemes robežkontroles muitas kontroles punktā ar pases, aviobiļetes, vai biļetes, vai biļešu, un es izdots 3 mēnešu laikā viesnīcas, viesu mājas un lauku tūrisms telpas un citas oficiālās nodokļa rēķinus (apjoms vairāk nekā 50 pull speciālo), paraksta un apzīmogo Muitas un robežsardzes inspektoru apstiprināja atmaksājamās nodokļa daļas.

  Imigrācija kā arī ārzemju pilsoņu, Latvijas muita ir aizliegts šādus posteņus:

  Es, dažādu militāro ieroču un rezerves daļas, munīcijas, sprāgstvielu un tamlīdzīgi materiāli, speciālu ķīmisko vielu un rīku izmantošanai rūpnīcā (izņemot asaru gāzes balons kārbām).

  2, pulveris šautenes, bises, gāzes pistoles (revolverus) un munīciju. Latvija Iekšlietu ministrijas Valsts policijas pārvaldes apstiprinājums pārvadāt tiem, kas atstāj izņēmums, Tel: 00.371 -7.075.258.

  3, opija, morfija, heroīna, marihuānas un citu atkarību izraisošu vielu, psihotropo vielu, valstij veikt izietu apstiprinātām zālēm departamenta izņēmumiem, Tel: 00.371 -7.112.180.

  4, dažādas pornogrāfiska rakstura materiālus.

  5, alkohols.

  Šādi nosacījumi jāaizpilda muitas deklarācijas veidlapas

  Es, summa mantu virs 150 latu (apmēram līdzvērtīgs 270 $) vai 48 stundu laikā, kas ir imigrācijas vairāk nekā vienu reizi.

  2, kas pašas pozīcijas vairāk nekā 3 vai neierobežotu skaitu muitas vērtība, bet vairāk nekā 15 latu (kas aptuveni atbilst 27 ASV dolāri), vai 48 stundu laikā imigrācija kā l reizes.

  3, veikt tāda paša veida pārtikas ir vairāk nekā trīs vai neierobežots skaits muitas vērtība, bet vairāk nekā 15 latu (kas aptuveni atbilst 27 ASV dolāri), vai 48 stundu laikā, kas ir imigrācijas vairāk nekā vienu reizi.

  4, veicot tabakas izstrādājumu, dzērienu, vīna, alus, bezalkoholiskie dzērieni un kafija ir vairāk nekā Muitas likuma.

  5, skaits un summas visu goda balvas.

  6, jebkuru skaitu un ražošanas apjomu izejvielu un citu aviosabiedrību, kas nodarbojas ar individuālo darbu saistītus jautājumus.

  7, vienotu preču sūtījumiem.

  8, pagaidu ievešanas un izvešanas preces.

  9, pārkraušanas preces.

  10, attiecībā uz trešo pusi, lai veiktu objektus.

  1i, imigrācija, lai veiktu šaujampulveris šautenes, bises, aukstos ieročus, sprāgstvielas un līdzīgi izstrādājumi, psihotropo vielu, radioaktīvo materiālu, kodolmateriālu vai ko var jonizētu daļiņu un citi izstrādājumi, aizliegta vai ierobežota, veicot imigrācijas.

  * Muitas vērtība: pārvadātāji ar faktūrrēķina oriģinālu, ko izdevusi iepirkšanās, ne rēķinu, ko Lahai muitas vērtējumu.

  Veselības stāvokli, veselības apdrošināšana un veselības un epidēmiju profilaksi informācija

  Medicīniskajiem stāvokļiem:

  Velciet valsti 2002 kopā 140 slimnīcām, 1785 klīnikas, ārsti 7744, 19 318 slimnīcas gultas uz Dr Wan Renyou 33, gultu 82. Pull pakāpeniski gadu no gada, lai uzlabotu veselības stāvokli, un daudzas privātās klīnikās, lai nodrošinātu labāku medicīnas iekārtām un pakalpojumiem, bet kopumā joprojām nav pilnīgs lielisku medicīnas nosacījumiem, zāles, galvenokārt Eiropā un Krievijā. 03 var velk iekšā, lai izsauktu ātro palīdzību zvanu, bet aicinājumu palīdzēt lauku apvidos, kas atspoguļo lēnāk. Air Ambulance maksas ir ļoti dārgas.

  Rīgas galvenās slimnīcas adrese un tālruņa numurs:

  Medicīniskā apdrošināšana:

  Prasības katram pieteikuma pull pull uzturēšanās atļaujas ārzemniekiem pirkt veselības apdrošināšanu, pieaugušo kopējo zaļā karte minimālais pirkums, minimālais pirkums nepilngadīgo balto karti. Visi veselības apdrošināšana uz vienu gadu, efektīvu 7 dienu laikā pēc iegādes, pirms beidzies viena mēneša turpināja pirkt. Var norādīt apdrošināšanas sabiedrības vai bankas, slimnīcas iegādi. Visi apdrošināšanas veidi nav iekļauti seksuāli transmisīvās slimības, garīgas slimības, narkomānija, alkoholisms un grūtniecības izraisītas veselības aprūpes izmaksas.

  Pull medicīniskā apdrošināšana ir sadalīts astoņās kategorijās:

  1 sarkanās kartītes: 22 Ls / gadā, pieaugušo daļu medicīnisko izdevumu apdrošināšana.

  2, parastās zaļās kartes: Pieaugušo pilnu medicīnisko izdevumu apdrošināšana. Ieskaitot ātrās palīdzības, akūtas, hroniskas krampji, diagnostikas nodevas un maksu par mājas vizītes, hospitalizācijas un nodošanas maksu, operācija, nopietna slimība bieži tiek nosūtīti atpakaļ uz valsti, no ķermeņa, un nāve tiks nosūtīti atpakaļ uz viņu pastāvīgās dzīvesvietas valsti un citus izdevumus. Prēmijas šādi:

  18-35 gadus vecs, 33 Ls / gadā;

  36-50 gadus vecs, 36 LVL / gadā;

  51-60 gadus vecs, 40 LVL / gadā;

  61 gadu vecumā, 44 Ls / gadā;

  3, ietver zāles zaļā karte.

  4, ietverot apstrādi izmaksas zaļo karti.

  5 baltas kartes: 18 nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 48 Ls / gadā, pieaugušajiem 60 LVL / gadā.

  6, Silver.

  7 Gold.

  8, Super Gold Card: Nepilngadīgie, kas jaunāki par 18 250 Ls / gadā, LVL 314 pieaugušie / gadā.

  Lūdzu, skatiet apdrošināšanas uzņēmuma tīmekļa vietni: http://www.rsk.lv, Adrese: Rīgas pilsētas Lāčplēša iela 38, Tel: 00.371 -7.031.111, 7.031.112, 7.037.100, Fakss: 7.031.188.

  Veselības un slimību profilakse informācija:

  Latvija kopumā nav liela mēroga infekcijas slimības, veselības stāvoklis ir labs. Tomēr, difterija, hepatīts un encefalītu La raidījums ērču izplatību plašāka. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas, tuberkulozi ir pull no svarīgākajiem jautājumiem. Informācija par infekcijas slimību uzliesmojumiem skatīt PVO tīmekļa vietni http://www.whojnt.

  Likumības un kārtības stāvokļa

  Kopumā sociālo stabilitāti Latvija, pārsvarā ne-vardarbīgiem noziegumiem. Galvenais noziedzības formas tiek pick-Kabatas publiskās vietās, cilvēkiem bāros un restorānos tiks dzērumā un, lai vai ārpus personas dzīvesvietas laupīšana, divas vai vairākas personas publiskās vietās, piemēram, aplenkums. Pull Valdība piešķir nozīmi sabiedrisko kārtību, veikt efektīvus pasākumus, lai represijām pret slepkavību, laupīšanu, narkotiku un citu nopietnu tirdzniecības gadījumus.

  Kibernoziegumos gadījumu skaita pieaugums, pavelciet galveno formu, lētu preču tīmekļa vietņu nepatiesu informāciju vai darbā reklāmas, lai piesaistītu patērētājus un darba meklētājiem, lai apkrāptu viens otra personīgo informāciju, izmantojot banku vai bankomātu izņemšanu vai pārskaitījumiem .

  Rīga, 2003.gada pirmajā pusē, krimināllietas tika reģistrēta kopš 7298, salīdzinot ar gadu iepriekš, lai mazinātu 758, atklāšanas 2114, atklāšanas līmenis ir 29%.

  Policija: Fire 02 01 policijas bandītiem.

  Augusts 1, 2003, Iekšlietu ministrijas Valsts policijas pārvaldes izveidot pull 24 stundu palīdzības dienesta, sazinieties ar:

  Viktors Klinge Major, tālrunis: 00371 -9.511.718 (24-stundu angļu tālruni)

  Andris Smocs komandieris, Tel: 00371 -7219811, mob 00371-9544415 (latīņu, krievu un angļu valodas pamata)

  Imants Mitrusenko komandiera vietnieks, Tel: 00371 -7219933, Mobile: 00371 -9.529.503 (latīņu, krievu)

  Uldis Pokuls komandiera vietnieks, Tel: 00371 -7219933, Mobile: 00371 -9.137.287 (latīņu, krievu)

  24 stundas dienā, Tel: 00.371 -7.219.931 (latīņu, krievu), Fakss: 00.371 -7.519.903

  Ķīnas pilsoņi pull nozagts vai uzbrūk, par to jāziņo nekavējoties vietējo policiju, un savlaicīgi, un es pull vēstniecībā pēc palīdzības. Vēstniecība kontaktinformāciju skatīt pirmajā vai septīto.

  Satiksmes drošības un piesardzības pasākumi

  Latvija ir Eiropas vienu iedzīvotāju nelaimes gadījumu skaits un augstākais satiksmes negadījuma nāves likmēm. Pārkāpums ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, pat pieblīvēts pilsētu teritorijās, ātrgaitas satiksmei, nav nekas neparasts. Bargi sodi par braukšanu dzērumā. Dienu un nakti, braukšanas gaismas ir jābūt atvērtai. Rīgas pilsētas satiksmes sastrēgumi maksimuma stundu laikā situācija pasliktinās.

  Vadītāja apliecība, vietējā ķīniešu tulkojumu notariāli notariāli pēc tam, kad es Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības sertifikāciju, jūs varat pull pull vadītāja apliecība aizstāta. Bet, lai velk cauri, angļu vai krievu valodā ceļu satiksmes noteikumus eksāmenu.

  Lai Latvija, ceļu drošību, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, automašīnas apskate, ceļu nodoklis, obligāta apdrošināšana un satiksmes noteikumus, lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu apmeklējiet Latvijas Ceļu drošība: http://www.csdd.lv, Adrese: Bauskas 86, Rīga, tālr 00.371-7.025.777, vai Latvija un tūrisms biroja mājas lapā http://www.latviatourism.lv, adrese: 4 Pils laukums, Rīga, Latvija, LV-1050, tālrunis (fakss): 00371 -7.229.945.

  Naudas sodi satiksmes pārkāpumiem: ātruma pārsniegšanu, 50-50 latu, transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā, 100-450 lati, nelegālo autostāvvieta, 10 LVL; sarkanās gaismas, 25 latu; braukšanu pēc narkotiku ,300-500 lati. Augstākais asinīs alkohola saturs ir 0,5%.

  Latvijas sabiedriskā transporta sistēmu, tostarp autobusu, tramvaju un trolejbusu. Daily 5:30-0:30 darbību, daļu no līnijas 22:30 nobirums. Par vilciena biļetes, maksu 0,2 lati. Lane līnijas nav viegli apgūt, staciju un auto tikai iezīmēja sākumpunktu un galamērķi.

  Taxi tukšs zaļo gaismu dienas laikā un 0,3 Ls / km naktī (0:00-6:00) 0,4 Ls / km. 24 stundu bezmaksas auto tālrunis set: Rīga Taxi, 8.001.010, RTS, 80.000 06, Bona-M, 8.005.050, Rīgas Taksometru Parks, 8.001.313.

  Auto nomas uzņēmumi: Avis, Tel: 00371 -7207353, 7225876. URL: http://www.avis.com, 24 stundas diennaktī, visā pasaulē rezervēšana.

  Sīkāka informācija par jaunāko ceļojuma grafiku (kuģi, lidmašīnas, vilcieni un automašīnas), lūdzu, pārbaudiet http://www.balticsww.com/timetables.htm.

  Pull galvenais ceļojumu aģentūras:

  Latvija Tours, adrese Kaļķu 8, Tel: 7.085.001, http://www.latviatours.lv

  Studentu un Jaunatnes Travel Service, Adrese: Lāčplēša 29, Tel: 7.284.818

  Rīgas tūrisma aģentūra, adrese Aspazijas 28, Tel: 7.220.368, http://www.rta.Lv

  Angļu tūrisma informācijas mājas lapā: http://www.balticsworldwide.com un http://www.rigatbisweek.lv

  Six, un sazināties ar vēstniecību un vietējo iestāžu

  Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības par Latvija Republikas

  Adrese: 5 Ganību dambis, Rīga, LV-1045, Latvija

  Gan 尼布丹比斯 iela, Rīga, Latvija Pilsēta 5

  Tel: 00371 -7357023, 7357024: Konsulārā nodaļa, 00371 -7509123, 7509127

  24 stundu tālrunis: 00.371 -9.192.568

  Fakss: 00371 -7357025

  E-pasts: chinaemb—lv@mfa.gov.cn

  Vietējās Tālrunis: (starptautiskais kods 00371)

  Fire: 01

  Policija: 02

  Ātrā palīdzība: 03

  Gāzes dienests: 04

  Lost and Found un zaudēto īpašumu meklēšana: 7086628

  Satiksmes negadījums: 7377000

  AIDS centrs: 7454374

  Drug centrs: 7042473

  Informācija Desk: 118, no ārzemēm, zvaniet 00.371-7.001.118, http://www.118.lv (maksas telefoni, integrētas informācijas pakalpojumi)

  Direktorija palīdzība: 117, angļu, vācu, krievu un latīņu valodu pakalpojumus, http://www.7770777.1v

  Tulkošanas un tulku pakalpojumi:

  Baltija NS Company, Adrese: Raiņa 33-201, Tel: 7.210.046;

  Lingva Serviss uzņēmums, adrese, Gleznotāju 5, Tel: 7.228.993.

  Pull Iekšlietu ministrijas Valsts policijas pārvaldes 24 stundu palīdzības dienesta:

  Viktors Klinge Major, tālrunis: 9511718 (24 stundu palīdzības dienesta angļu valodā)

  24 stundas Tel: 7.219.931 (latīņu, krievu), Fakss: 7.519.903

  La Hai Guan departaments Adrese: K, Valdemāra la, Tel: 7323858, Fakss: 7322440

  Starptautiskā lidosta Rīga: 7207009, 7207888, http://www.riga-airport.com

  Ķīnas iedzīvotāji bieži saskaras problēmas juridiskās konsultācijas

  Mazāk cilvēku Latvija, Ķīna, apmēram 40 cilvēki, galvenokārt restorānu nozarē. Tā velkot mazs iedzīvotāju, mazs tirgus, lētu dzīves dārdzību, ķīniešu cilvēkiem, kas dzīvo latīņu, nav ļoti viegli sākt.

  Pilsoņi, kas strādā La jāizmaksā pilnā apmērā, vietējās medicīniskās apdrošināšanas, darba prēmiju un ienākuma nodokli. Mainīt darbu vai pienākumus, ir laiks pull reģistrāciju un imigrācijas dienestiem. Tiek konstatēts, ar pašreizējo darbu vai darba vienību pieteikties uzturēšanās atļaujas neatbilst saturu mēbelēts, tiks sniedzot nepatiesas informācijas apstrāde, atsaukt uzturēšanās atļauju, termiņu atstāt. Darbinieki, lai mainītu darba vienībām jāsaņem pašreizējā darba devēja piekrišanu jaunas darba un uzturēšanās atļauja.

  Pull daļa advokātu birojs (tikai atsauces, vēstniecība nav ieteicams):

  Hough, Vilins, Seppala & Palubinkskas International Law Firm (starptautiskā juridiskā firma)

  Adrese:. Kr Valdemāra iela 34 Rīga, LV-1010 Latvija

  Tel: +371 7315-396

  Fakss: +371 7315-434

  Tālrunis: +371 911-9193, +371 915-6223

  E-pasts: latlaw@apollo.lv

  Tīmekļa vietne: http://www.hough-Seppala-attorneys.lv

  Latvijas Cilvēktiesību centrs un etnisko studiju centrs (La Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs)

  Adrese: Alberta iela 13, 7 Rīga, LV-1010 Latvija

  Tel: +371 703-9290

  Fakss: +371 703-9291

  E-pasts: Office@humanrights.org.Iv

  Eva Skanstina

  Latvijas Attīstības aģentūra (vilkšana attīstības aģentūra, uzņēmuma juridiskās konsultācijas)

  Adrese: 2 Pērses iela, Rīga, LV-1442

  Tel: +371 7039-415

  Fakss: +371 7039-401

  E-pasts: eskanstina@Ida.gov.lv

  Tīmekļa vietne: http://www.lda.gov.lv

  SIA Vmdex (latīņu, angļu, krievu, visaptverošu juridisko dienestu)

  Adrese: Elizabetes 75 Rīga

  Tel: +371 7286-806

  Fakss: +371 7282-545

  E-pasts: vindex@latnet.lv

  Latvija Tiesību institūta (La tiesību institūts)

  Adrese:. Peldu iela 21/13 Stāvs

  Tel: Desmit 3717226-633

  Fakss: Desmit 3717224-064

  E-pasts: latjurinst@parks.lv

  Tīmekļa vietne: http://www.latjurinst.1v

  Klimatiskie apstākļi un dabas katastrofas

  Latvijas klimats ir piejūras uz kontinentālo klimatu vidū pārejas veidu. Janvāris vidējā temperatūra -5,0 ℃, 7 mēneša vidējā temperatūra 18,1 ℃. Vidējais gada nokrišņu daudzums 732 mm.

  Auksti un ilgām ziemas, no oktobra līdz maijam nākamajā gadā, vējains, sniega, reti saulē; vasarā, jūlijā un augustā, ir brīvdienu sezonu, maksimālā temperatūra 31 ℃. Vasaras maksimālā temperatūra ir tendence pieaugt, karstā laikā apmēram divas nedēļas. Izņemot nelielu skaitu lielo iepirkšanās centri un publiskās vietās, un uzņēmumi, lielākā daļa ēku nav gaisa kondicionētājs, tikai fani.

  Latvija retas dabas katastrofām.

  Pilsonība politika

  Latvija neatzīst pull iedzīvotāju ir dubultā pilsonība. Ja saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem pilsoņiem tika definēts kā velkot valsts pilsoņiem, bet joprojām atzīst par juridiski pull pull pilsoņiem.

  Katram pēc viņa pieprasījuma izdarīšanas, izmantojot naturalizāciju un Latvija pilsonības programmai Republikā. Likumīgi reģistrētas pull, un atbilst šādiem nosacījumiem, var piemērot Jiaru La pilsonība:

  l kopš maijs 4, 1990 dienas, kad iesniegts pieteikums par naturalizāciju, iekārtoties pull ne mazāk kā 5 gadus (pēc 1 1992 jūlijā iesniedzējs ieradās La nokārtoti, piecu gadu laikā iegūt uzturēšanās atļaujas no dienas sākumu ) personas;

  2, apgūt latviešu valodu;

  3, saprast “Satversmi Latvija Republikā” un “ar dabas un pilsoņa tiesības un pienākumi Basic likumā”;

  4, par Latvijas himnu un vēsturi;

  5, ir likumīgs ienākumu avots;

  6, zvērestu, lai Latvija;

  7, ir nācies atteikties no pilsonības un valsts piederības saskaņā ar likumu, pirms atgriešanās pilsonības zaudēšanu, pilsonības apliecība vai personas apliecinājums;

  8, nevis “Pilsonības likuma” 11 limiti šo datu sarakstu.

  Vecāks, lai vilktu pilsoņiem, citiem ārzemniekiem, esmu dzimis, jāatbilst šādiem nosacījumiem ir velk pilsonība:

  1, esmu dzimis Latvija;

  2, es esmu dzimis ārvalstīs, vai arī abi viņu vecāki dzīvo kopā ar kādu personu, brīdī, viņu dzimšanas apmesties Latvija. (Piezīme:. Abi vecāki ir Ķīnas pilsoņu, es nevaru saņemt velk pilsonība dzimšanas brīdī, ir pienākums pieteikties Ķīnas vēstniecības pase, uzturēšanās atļauju un pēc tam velciet rokturi)

  Pavelciet uz valsts noteikumiem, ko decembrī pieņēma Latvijas valdība līmeņa tests. Latviešu valodas zināšanu ir:

  1, var pilnībā izprast sociālo un oficiālu informāciju:

  2, brīvi runāt, runāt un atbildēt uz jautājumiem ikdienas dzīvē;

  3, var tekoši lasīt un saprast ikdienas dzīves jebkuru aprakstu, padomi un citiem sociālajiem aspektiem tekstu:

  4, var rakstīt, lai atbildētu uz komitejas pārbaudes ikdienas dzīves problēmām.

  Mācību iestādes, Latvija iegūtu agri, starpposma un modernizētu izglītības var pull bezmaksas valodas testu, valdība speciāli izstrādāti cilvēkiem ar invaliditāti īpašu testa programmu.

  Latvija un Āfrikā pilsoņiem nozīmē “brīvu Latvija un citas valstis, uz pilsonību, bijušās Padomju Savienības Pilsonības likumā”, kas notika, ko Latvija un Āfrikas pilsoņu pasēm.

  1779642876@qq.com
  1779642876@qq.com
  ok

 2. 拉脱维亚有关网址:

   总统府

   http://www.president.lv/

   议会

   http://www.saeima.lv/

   政府

   http://www.mk.gov.lv/

   外交部

   http://www.am.gov.lv/

   国防部

   http://www.mod.gov.lv/

   经济部

   http://www.em.gov.lv/

   财政部

   http://www.fm.gov.lv/

   内务部

   http://www.iem.gov.lv/

   教育与科学部

   http://www.izm.gov.lv/

   文化部

   http://www.km.gov.lv/

   福利部

   http://www.lm.gov.lv/

   交通部

   http://www.sam.gov.lv/

   司法部

   http://www.tm.gov.lv/

   环境部

   http://www.varam.gov.lv/

   农业部

   http://www.zm.gov.lv/

   入籍事务管理局

   http://www.np.gov.lv/

   国家旅游发展署

   http://www.tava.gov.lv/

   http://www.latviatourism.ly/

   拉里加国际机场

   http://www.riga-airport.com/

   拉国籍与移民事务总局

   http://www.pmlp.gov.lv/(拉文)

   http://www.ocma.gov.lv/(英文)

   拉户籍登记处

   http://www.ir.gov.lv/

   拉警察总署

   http://www.pd.gov.lv/

   拉边防局

   http://www.rs.gov.lv/

   拉发展署

   http://www.ida.gov.lv/eng/

   118查询台

   http://118.lv/118/

   拉脱维亚通讯社

   http://www.leta2000.com

   里加市政府

   http://www.rcc.lv

   拉脱维亚银行

   http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

   拉英-英拉字典

   http://dictionary.site.lv/dictionary/

   拉脱维亚地图

   http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

   拉脱维亚电信

   http://www.lattelekom.lv/

  其他值得注意的问题

   2003年5月17日,拉脱维亚成立外国人服务中心,受理居留许可和签证的申请、咨询和投诉。地址:I J. Alunana Street, Riga。电话00371-7219639。工作时间:周一9:00-19:00,周二 9:00-I6:30,周三10:00-16:30,周四9:00-19:00,周五9:00-16:30。

   拉脱维亚的银行和外币兑换点拒绝接收褶皱、磨损、褪色或污染的美元等外币,即使写有很小的字迹也会被拒收,或者打折扣兑换成拉特。24 小时兑换店Marika,地址:14 Basteja bulv,或14 Marijas iela,或30 Brivibas iela (三个分店)。

   拉脱维亚电压为220V,50HZ,使用欧洲制式圆头两项插头。

   拉脱维亚时间为格林危治时间(GMT) +2小时,冬令时为格林危治时间(GMT) +3小时。10月26日开始实行冬令时。正常时间为北京时间-5小时,冬令时为北京时间-6小时。

   里加和拉脱维亚其他主要城市广泛应用ATM自动提款机。网吧上网和传真服务便捷。

   简单实用的拉语:见面打招呼一Sveiki,你好一Labdien,是一la,不一Nee,再见一Uzredzesanos,请一Ludzu, 谢谢一Paldies,价格是多少?一Cik tas maksa? 对不起一Atvainojiet,旅馆一Viesnica,牛奶一Piens,面包一Maize,水Udens,肉Gala,水果一Augli,蔬菜一Darzeni

   拉脱维亚的调频广播电视台:

   FMI00.5: BBC, 24小时英语节目

   FM 103.7:古典音乐

   FM90.7:拉脱维亚国家广播一台,每天20:00-20:30播英语拉脱维亚新闻。

   FM100: PIK电台,俄罗斯音乐

   拉脱维亚的电视台:

   Baltcom电视台:www.baltcom.lv

   拉脱维亚独立电视台:(LNT):www.lnt.lv

   LTV1台和2台(国家电视台):www.ltv.lv

   TV3: http://www.tv3.lv

   TV5: http://www.tv5.lv

   拉脱维亚特产:

   玻珀装饰品,身着民族服装的偶人,拉脱维亚亚麻织物,里加黑药酒(Riga Black Balsam),熏鱼,纯毛手工围巾、帽子、袜子,皮面记事本,皮钱包,皮盒子等。

  1779642876@qq.com
  1779642876@qq.com

  Latvia the Web:

  Presidential palace

  http://www.president.lv/

  Parliament

  http://www.saeima.lv/

  Government

  http://www.mk.gov.lv/

  Ministry of Foreign Affairs

  http://www.am.gov.lv/

  Department of Defense

  http://www.mod.gov.lv/

  Ministry of Economic Affairs

  http://www.em.gov.lv/

  Ministry of Finance

  http://www.fm.gov.lv/

  Ministry of the Interior

  http://www.iem.gov.lv/

  Ministry of Education and Science

  http://www.izm.gov.lv/

  Ministry of Culture

  http://www.km.gov.lv/

  Welfare

  http://www.lm.gov.lv/

  Ministry of

  http://www.sam.gov.lv/

  Department of Justice

  http://www.tm.gov.lv/

  Ministry of Environment

  http://www.varam.gov.lv/

  Ministry of Agriculture

  http://www.zm.gov.lv/

  Naturalization Services Authority

  http://www.np.gov.lv/

  State Tourism Development Agency

  http://www.tava.gov.lv/

  http://www.latviatourism.ly/

  La Lijia International Airport

  http://www.riga-airport.com/

  Pull Nationality and Immigration Office

  http://www.pmlp.gov.lv/ (Lavin)

  http://www.ocma.gov.lv/ (English)

  Pull the Registry Office

  http://www.ir.gov.lv/

  La Police Department

  http://www.pd.gov.lv/

  Pull the Border

  http://www.rs.gov.lv/

  Pull Development Agency

  http://www.ida.gov.lv/eng/

  118 query sets

  http://118.lv/118/

  Latvian news agency

  http://www.leta2000.com

  Riga City

  http://www.rcc.lv

  Bank of Latvia

  http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

  Pull-British – British Latin dictionary

  http://dictionary.site.lv/dictionary/

  Map of Latvia

  http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

  Latvia Telecom

  http://www.lattelekom.lv/

  Other notable problems

  May 17, 2003, Latvia established Service Center for Foreigners, receiving a residence permit and visa applications, inquiries and complaints. Address: I J. Alunana Street, Riga. Phone 00371-7219639. Working hours: Monday 9:00-19:00, Tuesday 9:00-I6: 30, Wednesday 10:00-16:30, Thursday 9:00-19:00, Friday 9:00-16:30.

  Latvia’s banks and currency exchange points rejected by the folds, worn, faded or pollution of dollars and other foreign currency, even if written with a very small writing will be rejected, or compromised converted into lats. 24 hours Exchange store Marika, Address: 14 Basteja bulv, or 14 Marijas iela, or 30 Brivibas iela (three branches).

  Latvia voltage of 220V, 50HZ, round two with the European standard plug.

  Time for risk governance Green Latvia Time (GMT) +2 hours, winter time when Green-risk rule (GMT) +3 hours. October 26, when the introduction of winter. Normal times are GMT -5 hours, -6 hours GMT when winter.

  Latvia, Riga and other major cities widely used ATM machines. Convenient Internet access and fax services.

  Simple and practical pull language: greeting a Sveiki, hello a Labdien, a la, different Nee, goodbye one Uzredzesanos, please a Ludzu, thank you a Paldies, price? A Cik tas maksa? Sorry a Atvainojiet, hotel a Viesnica, milk a Piens, bread and a Maize, water Udens, meat Gala, fruit a Augli, vegetables, a Darzeni

  FM radio stations in Latvia:

  FMI00.5: BBC, 24 hours of English programming

  FM 103.7: Classical Music

  FM90.7: Latvian National Radio and a daily 20:00-20:30 Latvian news broadcast in English.

  FM100: PIK radio, Russian music

  Latvian Television:

  Baltcom Television: http://www.baltcom.lv

  Latvian Independent Television: (LNT): http://www.lnt.lv

  LTV1 units and 2 (state television): http://www.ltv.lv

  TV3: http://www.tv3.lv

  TV5: http://www.tv5.lv

  Latvia specialty:

  Glass amber ornaments, dolls dressed in national costumes, linen Latvia, Riga Black Liquor (Riga Black Balsam), smoked fish, handmade wool scarves, hats, socks, leather notepad, leather purses, leather boxes and so on.

  1779642876@qq.com
  1779642876@qq.com

  Latvija Web:

  Prezidenta pils

  http://www.president.lv/

  Parlaments

  http://www.saeima.lv/

  Valdība

  http://www.mk.gov.lv/

  Ārlietu ministrija

  http://www.am.gov.lv/

  Department of Defense

  http://www.mod.gov.lv/

  Ekonomikas lietu ministrija

  http://www.em.gov.lv/

  Finanšu ministrija

  http://www.fm.gov.lv/

  Iekšlietu ministrija

  http://www.iem.gov.lv/

  LR Izglītības un zinātnes

  http://www.izm.gov.lv/

  Kultūras ministrija

  http://www.km.gov.lv/

  Labklājība

  http://www.lm.gov.lv/

  Ministrija

  http://www.sam.gov.lv/

  Tieslietu departaments

  http://www.tm.gov.lv/

  Vides ministrija

  http://www.varam.gov.lv/

  Zemkopības ministrija

  http://www.zm.gov.lv/

  Naturalizācijas pakalpojumu pārvalde

  http://www.np.gov.lv/

  Tūrisma attīstības valsts aģentūra

  http://www.tava.gov.lv/

  http://www.latviatourism.ly/

  La Lijia International Airport

  http://www.riga-airport.com/

  Pull pilsonības un imigrācijas birojs

  http://www.pmlp.gov.lv/ (Lavin)

  http://www.ocma.gov.lv/ (angļu valodā)

  Pull dzimtsarakstu nodaļa

  http://www.ir.gov.lv/

  La policijas pārvalde

  http://www.pd.gov.lv/

  Pull Robežu

  http://www.rs.gov.lv/

  Pull attīstības aģentūra

  http://www.ida.gov.lv/eng/

  118 vaicājumu komplekti

  http://118.lv/118/

  Latvijas ziņu aģentūras

  http://www.leta2000.com

  Rīgas pilsētas

  http://www.rcc.lv

  Banka Latvija

  http://www.bank.lv/eng/info/jaunzin

  Pull-Lielbritānijas – Lielbritānijas latīņu vārdnīca

  http://dictionary.site.lv/dictionary/

  Karte Latvija

  http://www.rigathisweek.lv/index.php?&p=1&pp=1

  Latvija Telecom

  http://www.lattelekom.lv/

  Otra ievērojama problēmas

  17 maijs 2003, Latvija nodibināja servisa centrs Ārvalstnieku, saņem uzturēšanās atļauju un vīzu pieteikumus, prasības un sūdzības. Adrese: Es J. Alunāna ielā. Tālrunis 00.371-7.219.639. Darba laiks: Pirmdiena 9:00-19:00, otrdiena 09:00-I6: 30, trešdiena 10:00-16:30, ceturtdien 9:00-19:00, piektdienās 9:00-16:30.

  Latvija bankas un valūtas maiņas punktos noraidījusi krokām, nodilušas izbalējis vai dolāru, un citi ārvalstu valūtas piesārņojums, pat ja raksta ar ļoti mazu rakstīšanas tiks noraidīti, vai pavājinātas pārrēķinātu latos. 24 stundas Exchange veikals Marika, Adrese: 14 Basteja bulv, vai 14 Marijas iela, vai 30 Brīvības ielā (trīs filiālēm).

  Latvija spriegums 220V, 50Hz, ar Eiropas standarta spraudni divi apaļi.

  Laiks riska pārvaldība Zaļā Latvija laiks (GMT) 2 stundas, ziemas laiks, kad Green riska noteikums (GMT) 3 stundas. 26.oktobrī, kad, iekļaujot ziemā. Normal laiki ir norādīti GMT -5 stundas, -6 stundas GMT kad ziemā.

  Latvija, Rīgā un citās lielākajās pilsētās plaši izmanto ATM mašīnas. Ērta piekļuve internetam un faksa pakalpojumi.

  Vienkāršas un praktiskas velciet valoda: sveiciens Sveiki, sveiki Labdien, la, dažādas Nee, uz redzēšanos one Uzredzesanos, lūdzu Ludzu, paldies Paldies, cena? CIK TAS maksa Atvainojiet Atvainojiet?, Viesnīca Viesnīca, piens Piens, maize un kukurūza, ūdens Ūdens, gaļas Gala, augļi augļi, dārzeņi, Darzeni

  FM radiostacijas Latvija:

  FMI00.5: BBC, 24 stundas angļu valodas programmu

  FM 103,7: Klasiskā mūzika

  FM90.7: Latvijas Valsts radio un ikdienas 20:00-20:30 Ziņas Latvijā raida angļu valodā.

  FM100: PIK radio, krievu mūzika

  Latvijas Televīzija:

  Baltcom Televīzija: http://www.baltcom.lv

  Latvijas Neatkarīgā Televīzija: (LNT): http://www.lnt.lv

  LTV1 vienības un 2 (valsts televīzija): http://www.ltv.lv

  TV3: http://www.tv3.lv

  TV5: http://www.tv5.lv

  Latvija Specialitāte:

  Stikla dzintara rotas, lelles ģērbušies tautastērpos, lina Latvija, Rīga, melnais atsārms (Rīgas Melno balzamu), kūpinātas zivis, roku darbs vilnas šalles, cepures, zeķes, ādas notepad, ādas maki, ādas kārbas un tā tālāk.

  1779642876@qq.com
  1779642876@qq.com

评论已关闭。